Endring etter enklere prosess av «Del av Reguleringsplan for del av fylkesveg 32 på strekningen Elverhøy – Hovenga, Kjølnesgata 10, planID 253»

Innhold

Kjølnesgate 10

«Reguleringsplan for fylkesveg 32 på strekningen Elverhøy – Hovenga», planID 253, ble godkjent av Porsgrunn kommune 15.11.2018 (bystyresak 85/18). Vestfold og Telemark fylkeskommune, v/Statens Vegvesen, foreslår nå en endring, dat. 08.07.20, av en mindre del av denne reguleringsplanen, nærmere bestemt et område som i all hovedsak omfatter boligeiendommen   Kjølnesgata 10 (gbnr 200/3712), og veggrunn langs denne eiendommens vestside. Det er bare reguleringsplankartet som foreslås endret.

Planområdet

Hensikten/bakgrunnen for planendringen er at eier (fester) av boligeiendommen Kjølnesgata 10 har ønsket å utvide eiendommen mot vest for å bygge garasje og hagestue ut mot fv 32, og med dette samtidig få bedre skjerming mot trafikkstøy. Dette forhold ble tatt opp av grunneier allerede under reguleringsplanarbeidet for fylkesveg 32 på denne strek- ningen, men uten at det da ble tatt endelig stilling til grunneiers ønske. Årsaken til at hele boligeiendommen nå omfattes av planendringsforslaget er et ønske fra kommunen, dette bl.a for å få avklart byggegrense mot trafikkarealene i vest. 

Reguleringsområdet omfatter hele boligeiendommen Kjølnesgata 10 (gbnr 200/3712). Boligeiendommens eiendomsgrense og boligformålsgrense i vest flyttes nærmere fylkesvegen. Vest for Kjølnesgata 10 viser planendringsforslaget «annen veggrunn – tekniske anlegg» og «gang- og sykkelveg». Atkomst til boligeiendommen blir fortsatt fra Kjølnesgata i sørvest.Helt i sør omfattes også planforslaget av en del av tilgrensende boligeiendom 200/1396 (Kjølnesgata 11D).

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på den foreslåtte endringen. Fristen for dette er  9. desember 2020.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til

Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Byutviklings plan og miljøavdeling via tlf . 35 54 70 00.

Vedlegg

Til toppen