Endring av reguleringsplan for Del av Osebakken, området Gamle Teknikeren – Linnajordet, planID 252, er vedtatt

Innhold

Den 20.08.2019, i sak 57/19, vedtok Porsgrunn kommune, v/Utvalg for Miljø og byutvikling, et forslag, sist dat. 05.06.2019, til endring av reguleringsplan for Del av Osebakken, området Gamle Teknikeren – Linnajordet, planID 252.

Planid 252

Planendringen ble behandlet i h.h.t. Plan- og bygningslovens § 12 – 14 om forenklet saksbehandling.

Med unntak av planforslagstillers ønske om fjerning av kravet i planbestemmelsenes § 2.12, om 180 cm høyde på sikringsgjerde langs jernbanelinja ved Linnajordet, ble planendringsforslaget godkjent.

Planområdet ligger sentralt på Osebakken og den viktigste hensikten med endringen er å legge til rette for flere små boenheter samt å utvide eksisterende parkeringskjeller.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til saken kan rettes til Byutvikling v/saksbehandler John Lium john.lium@porsgrunn.kommune.no eller tlf 35 54 74 21.

Berørte interesser orienteres i eget skriv om planendringsvedtaket og om klageretten. Klagefristen er 15.11.2019

Byutvikling

Til toppen