Endring av bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel 2018–2030 er nå godkjent

Innhold

Porsgrunn Bystyre vedtok endringer i bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune, i møte den 06.02.2020, sak 04/20.

Vedlegg

  1. Bestemmelser og retningslinjer – Sist endret etter vedtak i Bystyret 06.02.2020
  2. Saksprotokoll og saksframlegg – Sluttbehandling i Bystyret 06.02.2020, sak 4/20

Endring av bestemmelsene gjelder følgende punkt:

1.4.4 Avstand til dyrka mark
2.1.2.7 Tiltak mellom byggegrense mot sjø og 100-metersgrensen i Boligbebyggelse
2.1.3.3 Tiltak mellom byggegrense mot sjø og 100-metersgrensen i Fritidsbebyggelse

I pkt. 1.4.4 skal følgende bestemmelse innarbeides: «Det skal ved reguleringsplanlegging eller ved oppføring av ny bruksenhet i eller nær dyrka mark, settes av en buffersone på minimum 15 meter mellom bygning og dyrka mark.»

I pkt. 2.1.2.7 og 2.1.3.3 skal følgende setning innarbeides: «Det tillates ikke fradelt ny eiendom, eller oppføring av ny bruksenhet mellom byggegrense mot sjø og 100-metersgrensen, uten ny reguleringsplan.»

Bestemmelsene har på disse punktene tidligere vært unntatt rettsvirkning.

Bystyrets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no

Øvrige dokumenter til sluttbehandlingen kan dere finne på kommunens nettside.

Til toppen