Tilskudd til lavterskeltilbud og folkehelsetiltak i forhold til fysisk aktivitet

Innhold

Søkere kan være lag og foreninger som oppfyller betingelsene i de alminnelige bestemmelsene for tilskuddsordningene- se egen side for disse til venstre i menyen.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som organisasjonen setter i gang for å få flere mennesker i fysisk aktivitet gjennom lavterskeltilbud og å få mennesker i varig fysisk aktivitet uten at konkurransemomentet må ligge til grunn.

Målgruppen kan være mennesker som ikke automatisk finner seg til rette i ordinære organisasjonstilbud, f eks fysisk inaktive barn, unge, voksne og eldre som har et fedmeproblem eller der fattigdom er en ekskluderende faktor. Andre kan være personer som er funksjonshemmede og personer med innvandrerbakgrunn. Mennesker som er psykisk syke, har rusproblemer, har utviklet en sykdom eller skade eller som står i fare for å utvikle det er også målgrupper.

Søknadsfrist er 30. april

Søknad sendes inn på eget søknadsskjema med beskrivelse av tiltaket inkludert hvilke grupper det er rettet mot. I tillegg vedlegges finansieringsplan og budsjett.

Søknadsskjema

Søknad med vedlegg skal sendes til Porsgrunn kommune v/ Virksomhet for kultur og idrett, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Jørgen Olsvoll - 
telefon: 91 55 95 02 

Til toppen