Tilskudd til lavterskeltilbud og folkehelsetiltak i forhold til fysisk aktivitet

Innhold

Hensikten med ordninger er å skape ny og økt aktivitet blant inaktive personer og personer som ikke ellers er aktive deltakere i fysisk aktivitet og/eller i det ordinære organisasjonstilbudet.
Ordningen har følgende retningslinjer;

 • Søkere kan være lag og foreninger som oppfyller betingelsene i de alminnelige bestemmelsene for tilskuddsordningene. (https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/bestemmelser-for-tilskuddsordningene/)
 • Det kan søkes om tilskudd til tiltak som organisasjonen setter i gang for å få flere mennesker i fysisk aktivitet. Det er viktig at tiltaket i størst mulig grad skal komme minst en av målgruppene direkte til gode.
 • Det er selve aktiviteten, nødvendige medhjelpere, utstyr og det direkte innholdet i tilbudet som gir grunnlag for tilskudd.
 • Aktivitetstilbudet skal være åpent og inkluderende
 • Tilbudet som opprettes bør være rimelige å delta i slik at økonomi ikke stopper deltakelse
 • Søknader og prosjekter som fører til varlig aktivitet og forankring i lagets ordinære aktivitet, vil bli foretrukket.

Målgruppen for ordningen er mennesker som ikke automatisk finner seg til rette i ordinære organisasjonstilbud, personer med en inaktiv livsstil eller andre med helsemessige utfordringer.
Deltakelse i fysisk aktivitet skal være et positivt bidrag til egen helse og livssituasjon.
Eksempelvis er følgende grupper aktuelle deltakere i tiltakene:

 • Inaktive personer
 • Personer med fedmeutfordringer som trenger å komme seg i aktivitet
 • Personer med innvandrerbakgrunn som gjennom aktivitet kan delta og lære språk og kultur
 • Mennesker som er psykisk syke og/eller andre med funksjonsnedsettelser som får tilbud om en aktivitet med likeverd og forståelse
 • Personer med rusutfordringer som med aktiviteten får mulighet til restart og fellesskap i ny aktivitet uten rus og stigmatisering.

Søknadsfrist er 30. april

Søknad sendes inn på eget søknadsskjema med beskrivelse av tiltaket inkludert hvilke grupper det er rettet mot. I tillegg vedlegges finansieringsplan og budsjett.

Ordningen har en bred plattform som åpner for mange typer aktiviteter. Det er viktig at søknadene sier noe om hvorfor og hvordan mottakerne skal rekrutteres og hvordan aktiviteten er planlagt gjennomført.

Søknadsskjema

Søknad med vedlegg skal sendes til Porsgrunn kommune v/ Virksomhet for kultur og idrett, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Jørgen Olsvoll - 
telefon: 91 55 95 02 

Til toppen