Spilletider utendørs

Innhold

Gjeldende praksis vedrørende spilletider i forbindelse med utendørsarrangementer i Porsgrunn kommune, bygger på administrative vurderinger, som igjen har bakgrunn i følgende forhold:

Planer og veiledere

  1. Alkoholpolitisk handlingsplan (opphør av musikk kl.23, men unntak kan bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med spesielle arrangement)
  2. Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse (denne sier at det er vanlig å godta inntil seks dager med konserter/arrangementer i løpet av et år, på områder hvor naboer kan utsettes for støyplage. Men det er opp til lokale myndigheter å velge om de vil gjøre unntak fra normtiden, hvor mange unntak som skal gis og til hvilke klokkeslett)
  3. Den opprinnelige arrangementshåndboken fra 2009 sier at det i Porsgrunn er en restriktiv holdning til fremføring av musikk utendørs . I de fleste tilfellene gis det ikke dispensasjon til å spille musikk utendørs etter kl. 23.00.

For 2020 så er det følgende ordning som videreføres , etter avtale med miljørettet helsevern og politiet:

* Festivaler som går over  flere dager, kan ikke påregne å spille livemusikk fra stor scene utendørs til kl.01.00, mer enn en kveld.  For den øvrige festivaldag kan det påregnes å spille livemusikk fra stor scene utendørs senest  til kl.24.00. For sammenhengende festivaldager utover dette må det påregnes at livemusikk utendørs avsluttes kl.23.00.

Større arrangement

Dersom det skulle komme inn større utendørs musikkarrangement for 2020 i sentrumskjernen med nye arrangører, så vil disse bli vurdert opp i mot at det normale er, at det er vanlig å godta inntil seks dager i løpet av et år med konserter/arrangementer, hvor det er en fare for at naboer kan utsettes for støyplage.

Det vil naturlig nok være en «førstemann til mølla» til stede i saksbehandlingen rundt dette, i.o.m at kommunen forholder seg til hva som er det normale antallet på unntakstilfeller. For kommunen som utlåner av kommunale areal ønskes det å tilstrebe en balanse mellom gode forutsetninger for liv i byen, samtidig som det settes noen rammer for aktivitetene av hensyn til omgivelsene i bykjernen.

Arrangementer på privat grunn, er også omfattet av praksisen. I tilfeller med arrangementer på privat grunn, så er det politiet som gir tillatelse til utvidet spilletid.

Sommeren 2020 så ligger det an til følgende arrangement med sen spilletid i Porsgrunn sentrum:  Porsgrunnsfestivalen (fredag 5.juni-lørdag 6.juni), PIT Brusteinsball (tirsdag 16.juni)  og  Ølfestivalen (fredag 14.aug-lørdag 15.aug).

Det må tas høyde for at det også i år blir et utendørs konsertarrangement på Becks Brasseri og bar Osebro i juli. I.o.m at dette er på privat grunn så er det politiet som innvilger tillatelse til utvidet spilletid.

For øvrig så henviser Porsgrunn kommune til Helsedirektoratets veileder for musikkanlegg og helse og anbefalte grenseverdier for støy i denne.

Link til veileder:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/musikkanlegg-og-helse/Musikkanlegg%20og%20helse%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20arrang%C3%B8rer%20og%20kommuner%20(fullversjon).pdf/_/attachment/inline/206f4fbb-e15e-47ba-9859-372091a493c1:4a65e6657fce58f566b918fdd5ddcf524b2be4ca/Musikkanlegg%20og%20helse%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20arrang%C3%B8rer%20og%20kommuner%20(fullversjon).pdf

 

 

Til toppen