Arrangementstilskudd

Innhold

Arrangører av åpne, allmenne kulturarrangement i Porsgrunn, er velkommen til å søke kulturkontoret om arrangementstilskudd eller en underskuddgaranti. Praksisen har de senere år vært at majoriteten av støtten gis som underskuddgarantier.
Denne ordningen omfatter ikke idrettsarrangementer. 

Arrangører som får tilsagn om dette, må være forberedt på at de i etterkant blir bedt om å rapportere inn et arrangementsregnskap. Dersom billettinntekter og andre inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke utgiftene ved arrangementet, så kan altså den vedtatte underskuddgarantien utbetales helt eller delvis (om hele den innvilgede sum utbetales, vil jo avhenge av gapet mellom inntekter og utgifter).   

Søknad

Det må søkes minimum en måned i forkant av arrangementet og rapportering i etterkant, må utføres innen tre uker etter at arrangementet har funnet sted.  

Det er en forutsetning at arrangør sørger for andre inntekter også, en underskuddgaranti kan ikke være arrangørs eneste inntektskilde. Arrangører som får innvilget garanti eller tilskudd er forpliktet til å gjøre synlig i promomateriell at arrangementet er støttet av Porsgrunn kommune.

Både frivillige foreninger, enkeltpersoner og kommersielle aktører kan søke. Formålet med tilskuddspotten er å bidra til et mangfoldig og bredt kulturliv. Samtidig gir ordningen også en nyttig dialog med kulturlivet i fht spennende initiativ, morsomme tanker, sprelske ideer og konkrete arrangement.

Arrangementstilskuddet gis altså kun til åpne kulturarrangementer i Porsgrunn kommune. Kurs, basarer, reiser, stevner, juletrefester og annen intern foreningsvirksomhet er eksempler på aktivitet som faller utenfor tilskuddsordningen.

Det brukes kun elektroniske søknadsskjema. Velg skjemaet "Arrangementstilskudd/underskuddgaranti - søknad" i basen. Skulle du ha problemer med å fylle ut skjemaet elektronisk så kontakt gjerne kulturkontoret for hjelp.  

Her finner du elektronisk søknadsskjema for ordningen.

Kontaktperson er Halvor Nordal Strand, tlf: 915 55 324, e-post: halvor.strand@porsgrunn.kommune.no

Søknadsfrist:
Senest en måned før arrangementet finner sted, gjerne før
Løpende tildelinger gjennom året.

Til toppen