Hensikten med planen

Innhold

Kommunedelplan for kultur 2024 – 2036, heretter kalt kulturplanen, er kommunens viktigste kulturpolitiske styringsdokument. Den legger føringer for retningen Porsgrunn skal ta som kulturby de neste tolv årene. Kulturplanen er overordna og strategisk, og skal ha et særlig fokus på utviklingen som skal finne sted i løpet av planperioden.  

Kulturplanen definerer mål og strategier for hva som skal kjennetegne kulturbyen Porsgrunn, og hvordan det kan legges til rette for at hele befolkningen gis mulighet til å skape, delta i og oppleve kunst og kultur.   

Planen tar utgangspunkt i alle kulturuttrykkene: visuell kunst, litteratur, kulturarv, film, musikk, scenekunst og datakultur.  

Kulturplanen er utarbeidet på bakgrunn av sentrale føringer, kunnskapsgrunnlag for feltet, samt innspill fra kulturaktørene, medarbeidere i kulturfeltet og dialog med ulike kommunalområder.   

Kulturbyen Porsgrunn omfattes og utvikles av de profesjonelle aktørene, kunstnerne, kulturfrivilligheten, kommunen og innbyggerne. Det er summen av disse som sammen med vår historie og utvikling danner kulturbyen vår. 

Til toppen