Frivillighetspolitikk

Innhold

Frivillighetsstrategi for Porsgrunn kommune

Formål

Frivillighetsstrategi for Porsgrunn kommune Frivillighetsstrategien representerer Porsgrunn kommunes frivillighetspolitikk, og inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Målet med strategien er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill mellom partene. Denne strategien baseres på Regjeringens frivillighetserklæring. Kommunen har valgt å dele frivillighetsstrategien inn i tre deler:

    • Prinsipper for samspillet
    • Rammer for samspillet
    • Oppfølging av strategien

 

Prinsipper for samspillet

Frivillig sektor er en selvstendig samfunnssektor på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivilligheten baseres på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller.

Frivillig sektor er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle som formidler og forvalter av demokratiske verdier i lokalsamfunnet. I kommuneplanens samfunnsdel påpeker kommunen at frivilligheten bidrar til et inkluderende og åpent lokaldemokrati. Frivillige organisasjoner integrerer og knytter til seg folk med felles interesser på tvers av kulturelle grenser og sosiale skillelinjer, og er med på å sikre deltakelse.

Frivillig engasjement og frivillige organisasjoner har et stort vekstpotensial gjennom å nå ut til nye grupper, og skape mer aktivitet og engasjement. På denne måten er frivilligheten med på å styrke demokratiet på lokalt og nasjonalt plan.

Samhandling krever ressurser og engasjement, og det må avsettes nødvendig tid til samspillet. Kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer. Politikken skal gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Utviklingen av frivillighetspolitikken skjer i dialog med frivilligheten og bærer preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

Rammer for samspillet

Dialog

Det er frivilligheten som er ekspert på frivillig innsats, lokal mobilisering og engasjement. Kommunen vil jobbe for å fortsatt sikre og styrke samspillet mellom offentlig og frivillig sektor, og legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandlingen med kommunen. Dette vil bidra til bedre kvalitet på beslutningene, speile samfunnets mangfold på en bedre måte, gi et bredere eierskap til beslutningene og bidra til gjensidig læring og demokratiutviklingKommunen skal være en samarbeidsorientert medspiller i samhandling med frivillig sektor. I kommuneplanens samfunnsdel påpekes det at Porsgrunn kommune skal legge til rette for dialog med frivillig sektor for å utvikle kommunen som organisasjon og gi innbyggerne bedre tjenester.

Ressurser

Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. Frivilligheten tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige- og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskapstjenester, helse- og omsorgstjenester m.m. Frivillige organisasjoner har opparbeidet seg solid kunnskap, mye erfaring og høy tillit i befolkningen. Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillige organisasjonens rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som bidragsyter i å løse felles samfunnsutfordringer.

Oppfølging av strategien

Frivillighetsstrategien skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor. Strategien skal brukes aktivt i Porsgrunn kommunes planarbeid, og er nært knyttet til kommunens visjon: Sammen om Porsgrunn.

Sammen skal vi gjøre Porsgrunn til et godt sted å bo, hvor hver enkelt opplever at egen innsats, kreativitet og kompetanse nyttiggjøres. For å nå kommunens visjon er vi avhengige av at våre valg og handlinger er grunnet i et sett av felles verdier. Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet er verdier som skal være med på å sikre samhandlingen mellom kommunen og frivillig sektor.

Til toppen