Trygghetsalarm

Innhold

Stasjonære digitale trygghetsalarmer har et alarmsmykke som bruker kan ha som armbånd eller som smykke rundt halsen. Bruker trykker på alarmknappen ved behov for hjelp, og vil bli kontaktet av helsepersonell for en avklaring av situasjonen.

Når det er behov for det, vil hjemmetjenesten eller AMK reise hjem til bruker ved utløst alarm.

Når noen skal ha en trygghetsalarm, må hjemmetjenesten ha mulighet for å kunne låse seg inn i brukerens hjem ved utløst alarm, slik at vi kan gi nødvendig hjelp. Derfor har alle brukere i dag montert en nøkkel-boks på utsiden av døren hvor kopi av nøkkelen oppbevares. Kommunen er i gang med å skifte ut disse nøkkel-boksene med elektroniske dørlåser som vil monteres inne i dørbladet og dermed ikke blir synlig fra utsiden.

Kan jeg få tjenesten?

Velferdsteknologi kan være et tilbud eller bidrag til alle som mottar helse- og omsorgstjenester. Når du har behov for nødvendig helsehjelp kan du prøve et velferdsteknologisk hjelpemiddel og dersom det fungerer for deg vil du kunne få det.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du trenger alarm og være villig til å betale for den.

At det lages en ekstra nøkkel før alarm installeres

At du bruker kommunen sin nøkkelboks. Boksen skal monteres av servicetekniker der det anses som mest hensiktsmessig å få den montert.

At du setter deg inn i hvordan alarmen fungerer slik at du får den hjelpen du trenger.

Alarmen er kommunens eiendom. Når behovet for alarm opphører, må du selv ta kontakt med Tjenestekontoret (eventuelt servicetekniker) for tilbakelevering av lånt utstyr.

Ved tapt alarmsmykke må du selv erstatte den.

Du må være villig til å prøve ut og ta i bruk de ulike velferdsteknologiløsningene. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer, og hva som kan forbedres. Teknologien er kommunens eiendom, og må leveres tilbake når tjenesten ikke lenger er aktuell for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Alarmen installeres av Servicetekniker v/rehabilitering, hjelpemidler og transport på Borgehaven bo- og servicesenter

Når du trykker på alarmen vil responssenteret Doro Care besvare henvendelsen din. Doro Care kontakter igjen aktuell hjemmetjeneste som rykker ut til adressen du bor på.

Velferdsteknologi kan bidra til at du kan være selvhjulpen og mestre din hverdag i størst mulig grad selv. Det kan også øke kvaliteten på tjenesten fra kommunen ved at helsetjenesten kan bli varslet ved hendelser som gjør at du trenger hjelp fra oss.

Teknologien skal bidra til at du opplever trygghet, uten omfattende tjenester, og samtidig gi trygghet til pårørende.

Vedrørende oppstart av tjenesten

Når en alarm installeres, vil en servicetekniker fra kommunen ta kontakt med deg eller pårørende for å avtale tidspunkt for nå alarmen kan monteres hjemme hos deg. Da vil du også få informasjon om hvordan alarmen fungerer og skal brukes. Servicetekniker må ha nødvendige nøkler for å få adgang til leilighet/hus i forbindelse med eventuell montering/utrykning.

Det vil også bli montert en nøkkelboks (dersom det ikke allerede finnes) ved inngangsdøren (eller en annen plass som teknikeren anser som mest hensiktsmessig) hvor nøkkelen til din leilighet oppbevares. Dette er for å sikre rask og sikker adkomst ved utrykning.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester, også innenfor velferdsteknologi.
Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Det gjøres oppmerksom på at svar på søknad om denne tjenesten ikke er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Skulle du likevel ønske mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser, se her.

Selv om du allerede mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du både som bruker og pårørende kontakte enten aktuell tjenesteutøver eller Tjenestekontoret dersom du ønsker å prøve, eller har spørsmål om velferdsteknologi.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Pris

Bruk av velferdsteknologi er i stor vekst, og kommunen vil endre sine tjenester i takt med teknisk og juridisk utvikling på området. For velferdsteknologi som du ønsker selv, før det er behov for nødvendig helsehjelp, mottar du i noen tilfeller dette mot egenbetaling. Størrelsen på betalingen fastsettes av bystyret. Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser  

Egenbetalingen beregnes etterskuddsvis og faktura blir sendt deg i posten med forfallsdato den 20. hver måned. Du har anledning til å benytte avtalegiro, men det må avtales direkte med egen bank.

Blir alarmen installert i perioden fra og med 1. og til og med den 15. i måneden blir det sendt faktura for den aktuelle måneden. Blir alarmen hentet i perioden fra og med den 1. og til og med den 15. i måneden blir det ikke sendt faktura for den aktuelle måneden. 

Til toppen