Kreftsykepleie

Innhold

Porsgrunn kommune har en samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling. Se Sykehuset Telemark sine nettsider om palliativ enhet .

Formålet med dette samarbeidet er kompetanseheving, samhandling og samarbeid slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kvalitet og samhandling mellom alle nivå av helsetjenesten. I Porsgrunn er det kreftkontakter i alle hjemmetjenester og flere av sykehjemmene. De skal bidra til at kreftpasienter/ palliative pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet - uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Kreftsykepleie i hjemmet

  • I hjemmetjenesten er det kreftsykepleiere som innehar spesialkompetanse innen kreftomsorg og lindrende behandling. Kreftsykepleie tildeles pasienter som følge av sykdom og/eller behandling, har behov for hjelp og tilrettelegging i hjemmet for oppfølging av behandling, symptomer, samarbeide med fastlege og sykehusets palliative enhet.
  • Kreftsykepleier veileder pasienter og pårørende, planlegger, prioriter og utfører sykepleien i hjemmet.
  • Kreftsykepleier bidrar til at medisinsk oppfølging kan gjennomføres og til tverrfaglig/ flerfaglig samarbeid.

For kreftsykepleie i hjemmet, se her. Hvor?

Kreftsykepleie i institusjon

Når det er behov for at helsehjelpen må ytes på korttidsopphold i institusjon har flere av vår helseinstitusjoner er kreftkontakter og samarbeider nært med Sykehuset Telemark sint palliative team om det er behov for dette. I tillegg har Porsgrunn kommune også en egen Lindrende enhet, som er en enhet med spesialkompetanse på lindrende behandling.  Link

Spesielt for Lindrende enhet:
Når du får plass på Lindrende enhet etter sykehusopphold skal det foreligge helseopplysnigner fra palliativ enhet på sykehuset. Dersom du bor hjemme skal det foreligge en vurdering fra fastlegen.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse og omsorgstjeenster i Porsgrunn kommune».

For opphold i institusjon, se her.

www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-og-blodsykdommer-avdeling/kreft-palliasjon-og-blodsykdommer-sengepost/palliativ-enhet#les-mer-om-palliativ-enhet

 

 

Til toppen