Kreftkoordinator

Innhold

Kreftkoordinator er et tilbud til kreftpasienter og pårørende i Porsgrunn kommune som trenger råd og veiledning, eller hjelp til koordinering av tjenester.

Årlig er det over 34 000 menneske i Norge som får en kreftdiagnose.  Stadig flere overlever, og mange som ikke blir frisk av sykdommen lever lenge med livsforlengende behandling. Befolkningen vokser og andelen eldre blir større og derav øker også antall krefttilfeller år for år. Dette fører til at flere har behov tjenester fra kommunen under og etter behandling. Her kommer kreftkoordinator inn med hovedoppgave å avklare behov og bidra til at pasienter og pårørende får hjelp på rett nivå til riktig tid.

Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft. Sykdommen rammer familier og enslige, unge og gamle. Vi reagerer forskjellig både fysisk og psykisk. Når sykdommen inntreffer blir mange problemstillinger aktuelle – utfordringer som endrer seg gjennom sykdomsforløpet og som de færreste av oss reflekterer over i en vanlig, frisk hverdag. Å vite at noen på hjemstedet kan gi råd og støtte i en vanskelig periode i livet, skaper trygghet.

Ingen forblir uberørte av kreft, og å bli syk betyr å bevege seg inn i det ukjente. Mange spørsmål vil dukke opp og det kan være vanskelig å få oversikt. Du behøver ikke mestre alt selv, det finnes mange tilbud og tjenester for deg som har eller har hatt kreft. Når livssituasjonen endres kan det være vanskelig å vite hva man skal søke råd og veiledning for, det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Det er naturlig å ha mange tanker, følelser og bekymringer knyttet til det å være kreftrammet, eller å være pårørende til noen som er det. I ulike faser av sykdom og behandling, eller som ferdigbehandlet, kan være godt å dele dette med noen som er utenforstående. 

Kreftkoordinator kan være en slik støttespiller, en som bidrar til å skaffe mer oversikt for deg som pasient eller pårørende. Du behøver ikke ha et klart spørsmål, eller problem for å ta kontakt, det å oppleve at livssituasjonen er endret og uoversiktlig kan være utgangspunktet.

Hvem gir tilbudet?

Kreftkoordinatorer i Porsgrunn er en kreftsykepleier med bred erfaring med arbeid i kommunehelsetjenesten, og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og eksterne aktører.

Kan jeg få tjenesten?

Kreftpasienter og pårørende i Porsgrunn kommune som trenger råd og veiledning, eller hjelp til koordinering av tjenester.

Hva kan du forvente av oss?

Kreftkoordinator har taushetsplikt. Ingen vil få utgitt opplysninger om deg, som pasient/pårørende, uten at du har samtykket til det. Oppfølgingen er individuell, og tar utgangspunkt i din situasjon og ditt behov. Kreftkoordinator vil være en kontaktperson i kommunen, og kan bidra til å være et bindeledd mellom sykehus og kommune.


Kreftkoordinator skal:

  • Hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte, samordne tilbud og tjenester i kommunen, og bidra med gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.
  • Bistå med råd og veiledning til pasient, pårørende og samarbeidspartnere
  • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • Tilby støttesamtale
  • Samarbeide med Familiehelsetjenester, skole og barnehage for å sikre oppfølging av barn og unge som pasient eller pårørende
  • Samarbeide med fastleger, kommunens helse og omsorgstjenester, NAV og sykehus.

 

Hvordan komme i kontakt med kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et lavterskel tilbud, slik at det ikke er behov for å sende inn søknadsskjema for å komme i kontakt. Du kan ta kontakt selv, eller be legen din, sykehuset eller andre formidle kontakt. Det kan benyttes følgende f eks:

Tlf: 35 54 79 74

Mobil: 957 57 417

E-post: eva.markset.lia@porsgrunn.kommune.no
Eller du kan ringe Tjenestekontoret på tlf 35 54 73 30 og ønsket om kontakt med kreftkoordinator vil videreformidles.

Til toppen