Tjenester gitt av Miljøarbeidertjenesten

Innhold

Kan jeg få bolig med tilrettelagte tjenester?

Du må ha bodd 2 år i Porsgrunn kommune for å kunne søke om bolig.   

Du får tilrettelagt bolig med nærhet til bemanning når du:

  • har behov for varig og omfattende heldøgns helse- og omsorgstjenester.
  • er ute av stand til å ta vare på deg selv over lenger tid, og ikke mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt og/eller fysisk funksjonstap.
  • er over 18 år

For mer informasjon om hva som gir rett til helse- og omsorgstjenester, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

For mer om Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger i Porsgrunn kommune (bystyre sak nr. 85/15/15). Klikk her for mer informasjon

Hva forventer vi av deg?

Du må være villig til å flytte og du må delta aktivt i posessen så langt som du klarer.

Du må delta i de daglige gjøremål du kan klare. Du vil få støtte til å trene deg opp til å klare mest mulig selv. For noen vil det bety at du vil motta mer hjelp i starten og at den minker etterhvert. Det varierer fra person til person hva hjelpen består i.  Du vil få støtte til å klare mest mulig selv, så du kan leve et så selvstendig liv som mulig.

Du må også være villig til å prøve ulike velferdsteknologiske hjelpemidler. Du vil få muligheten til å vurdere andre opplærings og/eller treningstiltak. Det kan være  kommunal fysioterapeut og/eller ergoterapeut, trening via hjemmetjenester, hverdagsrehabiliteringsteam eller andre lavterskeltilbud.

Du må opplyse oss om hvem din næremste pårørende er,  enten til din saksbehandler på Tjenestekontoret eller til den som tar deg i mot i boligen.

Dersom du takker nei til tilbud om bolig, må du søke på nytt.

Dersom du får leie kommunal bolig er hovedregelen at det gis en tidsbestemt leieavtale for 3 år. Hvis du ønsker å fornye/ny leiekontrakt for nåværende bolig, må du søke om dette, og denne søknaden må fremsettes minst seks måneder før utløpet av inngått kontrakt. Du må i søknaden skrive hva du har gjort selv for å skaffe bolig på det private boligmarked.

Du må si opp leieforholdet når du flytter til et annet bosted. Det er 3 måneders oppsigelsestid. Melding om oppsigelse må skje skriftlig eller pr. mail til Bygg- og eiendomsdrift, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Det  må merkes «oppsigelse av leilighet i omsorgsbolig».

Hva kan du forvente av oss?

Sikring av nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og tilrettelegging for at du kan mestre å bo i boligen du leier.

Ivaretakelse av dine grunnleggende behov, med respekt for ditt egenverd og livsførsel.

Muligheten for å ta i bruk velferdsteknolog vurderes for alle.

Vi vil samarbeide med deg, spesialisthelsetjenesten og fastlegen din for å sikre at du får forsvarlige helse- og omsorgstjenser. Du bestetemmer selv om du vil ha dine pårørende med i dette samarbeidet. Dersom du har verge (link verge) er de ofte med i et slikt samarbeid.

Du vil få nødvendig oppfølging fra kommunen når det er behov for oppfølging fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, tannlege og andre aktuelle instanser.

I vedtaket fra Tjenestekontoret står det hvilke tjenester du får i boligen. Som oftest er det praktisk bistand opplæring og helsetjenester i hjemmet.

https://www.vergemal.no/

Hvordan henvende deg om bolig og tilrettelagte tjenester?

Det fattes et vedtak om boliger av Bygg og eiendom og det fattes et vedtak om tjenester av Tjenestekontoret. Det må derfor sendes inn to søknader, en på bolig og en på tjenester. Se under saksbehandling for mer informasjon. Saksbehandler på Tjenestekontoret eller i Eiendomsavdelingen vil også kunne svare på spørsmål om dette.

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Tjeneste:
Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Her er link til søknaden: Søknadsskjema

Bolig:
Du søker bolig på dette skjema. Du kan bruke samme skjema når du ønsker å forlenge ditt leieforhold eller skal søke om bytte av bolig. 

Vedtaket er begrunnet. Du har klagerett til Porsgrunn kommunes klageorgan og klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til Bygg- og eiendomsdrift som fattet vedtaket.

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger i Porsgrunn kommune (bystyre sak nr. 85/15/15). Klikk her for mer informasjon

Pris

Det avhenger av hvilke tjenester du får vedtak om. Kommunale boliger har gjengs husleie og det er egenandel på praktisk bistand.

Til toppen