Sosial hjelp

Innhold

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

På vegne av Porsgrunn kommune har NAV Porsgrunn ansvaret for Økonomisk sosialhjelp i Porsgrunn, herunder opplysning, råd og veiledning.

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp. Noen kommuner har i tillegg egne veiledende satser.

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, andre midler og formue, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, og helse.
NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler på hva du må legge ved søknaden:

legitimasjon gyldig oppholdstillatelse skattemelding (tidligere selvangivelsen) fastsetting/skatteoppgjør lønnslipp kontooversikter som viser alle dine konti med oppdatert saldo kontoutskrifter (hvis ikke nødvendig opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken) dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt) fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling

Ta kontakt med NAV Porsgrunn for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV-kontoret hjelpe deg.

For unge sosialhjelpsmottakere under 30 år er det innført Aktivitetsplikt i Norge, dvs at man har rett og plikt til å være i aktivitet, f eks forsterket oppfølging og arbeidsrettede tiltak.

For mer informasjon om økonomisk sosialhjelp, se også;
- lov om sosiale tjenester i NAV
-https://www.fylkesmannen.no/nb/vestfold-og-telemark/

Til toppen