Kommunal bolig

Innhold

Beskrivelse av tjenesten

Kommunale boliger er boliger som Porsgrunn kommune leier ut til personer som ikke greier å skaffe seg egnet bolig. Kommunen leier ut boliger til personer som trenger midlertidig eller varig bolig.

Hvem får kommunal bolig

Personer med:

 • økonomiske vanskeligheter
 • sosiale vanskeligheter
 • funksjonshemming
 • behov for tilpasset bolig
 • psykisk utviklingshemming
 • psykiske lidelser
 • rusrelaterte vanskeligheter
 • flyktningbakgrunn

Krav til søker

Du må:

 • ha bodd i Porsgrunn i 2 år. Unntak for flyktninger som bosettes på avtale.
 • ha fylt 18 år.
 • være uten egnet bolig
 • være uten inntekt og formue som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig

Det kan stilles vilkår for oppfølging av boforholdet og en plan for hvordan du kan komme videre i egen boligkarriere.

For personer med helsesvikt og hjelpebehov tilknyttet bolig, vil hjelpebehovet spesielt vektlegges ved tildeling av kommunal bolig.

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Porsgrunn kommune

Hva er en kommunalt disponert bolig

 • En utleiebolig er uten eller med nærhet til tjenester (les mer om dette her)
 • Utleiebolig med kommunal tildelingsrett.
 • Tilrettelagte boliger i borettslag med prisregulerte innskudd og kommunal tildelingsrett.

Hvordan søke om bolig

 • Porsgrunn kommune har digital boligsøknad, på Servicesenteret kan du få hjelp til å fylle ut søknaden og ta kopi av vedlegg. Husk å ta med Bank-ID/brikke.
 • Søknad om bolig behandles ved Bygg- og eiendomsdrift.
 • Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder.
 • Det kan klages på vedtak om kommunal bolig innen 3 uker. Kommunen har egen klagenemnd

Søknadsskjema for kommunal bolig

 • Bystyret har i sak nr. 14/07 har vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger i Porsgrunn
 • Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger
 • Veileder til retningslinjer for tildeling av bolig
 • Lovhjemmel: Lov om sosiale tjenester § 27 osv…..
Til toppen