Koordinator

Innhold

Koordinator bidrar til samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Det er valgfritt om du vil ha individuell plan. En koordinator skal sikre at du som har behov for tjenester over lengre tid får dine tjenester koordinert på en helhetlig måte.

Hvem gir tjenesten?

Vi forsøker å finne koordinatorer som er kjent for deg. Disse kan komme fra virksomheter både i helse- og omsorg, barnevernet, PP-tjenester og fra skole eller barnehage.

Kan jeg få tjenesten?

Du har rett på tjenesten dersom du har behov for bistand til å koordinere et langvarig og sammensatt tjenestebehov. Behovet for koordinering må være slik at det går utover det man kan forvente av hovedtjenesteutøver.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du deltar aktivt i utformingen av dine mål og ønsker for egen utviklling.
Du kan komme med ønske om hvem som skal være koordinator, men det er den aktuelle virksomheten som til sist velger koordinator.

Hva kan du forvente av oss?

At du og eventuelt dine pårørende, har en kontaktperson i kommunen. Vi vil også forsøke å bidra til å gi nødvendig pårørendestøtte og veiledning.
At vi bidrar til å avklare forventninger og ansvarsforhold for ditt tjenestebehov.
At vi bistår deg med å holde ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter ved behov.
Det kan være ventetid på å få tildelt koordinator.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Det er mulig å kontakte oss for mer informasjon på koordinerende.enhet@porsgrunn.kommune.no

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

 

 

Til toppen