Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Innhold

Dette er et døgntilbud for kortvarig medisinsk behandling. 

Det er fastlege, legevakt eller akuttmottaket på sykehuset som vurderer om du får plass.

Hvem gir tjenesten?

Dette er et døgntilbud for kortvarig medisinsk behandling.  Det er to ulike tilbud.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk
Lege er tilstede fra kl. 08.00-21.00 og er i bakvakt fra kl. 21.00-08.00.
Sykepleier er tilgjengelig hele døgnet. 

Adresse til St.Hansåsen

Kommunal akutt  døgnenhet (KAD): 35 93 33 33

Avdelingsleder: 35 93 33 32

Lege (KAD): 35 93 33 35

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
På dagtid benyttes fastlegene. Utenom fastlegenes åpningstid er det legevakten som benyttes. Sykepleier er tilgjengelig hele døgnet. 

Adresse: Blåveiskroken
Avdelingsleder: 409 11 756

Adresse: Feiselveg
Avdelingsleder: 909 19 039

Kan jeg få tjenesten?  

Det er fastlege, legevakt eller akuttmottaket på sykehuset som vurderer om du kan få plass.
Dette er et døgntilbud for kortvarig medisinsk behandling. 
Plassen er for deg som har en avklart tilstand/diagnose, eller som har fått et tilbakefall/ forverring av kjent sykdom. 
Det er vurdert behov for øyeblikkelig hjelp, men ikke behov for innleggelse i sykehus.  
Du må være over 16 år.

Du får plass på Kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk dersom:
Du er kroniker, eller har et sykdomsforløp hvor du i perioder er så syk at det er behov for døgnkontinuerlig medisinsk oppfølging.

Du har avklarte problemstillinger, behandlingsforløpet er klart og du har en akutt forverrelse av din aktuelle situasjon.

Du får plass på Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Psykisk helse og rusomsorg dersom:
Du har lette og moderate psykiske helse og eller rusproblemer.

Du har en avklart tilstand/diagnose med tilbakefall/forverring.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjensten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må henvende deg til fastlege, legevakt eller akuttmottaket ved sykehuset og de avgjør om du får plass. For dem som får plass på kommunal akutt døgnenhet (KAD) Psykisk helse og rusomsorg er det en fordel med oppdatert mestringnsplan ved krise.

Hva kan du forvente av oss?

En plass på kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk kan ha du ha inntil 3 døgn.

En plass på kommunal akutt døgnenhet (KAD) Psykisk helse og rusomsorg kan du ha inntil 5 døgn.
Du får støtte til å ivareta egenomsorg og hjelp til å mobilisere egne ressurser.
Vi vil hjelpe deg til å opprettholde nære relasjoner til pårørende/andre ved psykisk krise eller ved tilbakefall til skadelig rusmisbruk.
Hjelp ved psykiske plager kombinert med avklarte somatiske plager
Støtte når du tidlig kjenner  symptomer ved kjente og moderate psykiske /rus lidelser.  

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Du må hennvend deg til din fastlege eller legevakten. Disse vil igjen kontakte vakthavende lege ved kommunal akutt døgnenhet (KAD).

Pris

Det tas ikke betaling for tjenesten.

 

 

 

 

 

 

Til toppen