Bostøtte

Innhold

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Bostøtten blir beregnet hver måned på grunnlag av inntektene og boutgiftene dine.

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger den øvre grensen for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Inntektsgrensene er høyere enn normalt til og med mars 2024.

De som får bostøtte for januar, februar og mars får 1 000 kroner i ekstra støtte til strøm og 150 kroner for hvert ekstra husstandsmedlem.

Det betyr at vi går tilbake til normale satser fra og med april. (utbet. 20. mai)  Det vil føre til at mange får avslag på bostøtte for april og at de fleste som mottar bostøtte, vil få mindre utbetalt når vedtakene blir sendt ut i mai. 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Besøksadresse:
NAV Porsgrunn
Kammerherreløkka 2
3915 Porsgrunn

Tlf: 55 55 33 33 – spør etter NAV Porsgrunn

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Til toppen