Krisesenter

Innhold

Krisesenteret i Telemark er et lavterskeltilbud for barn, kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning, det er et gratis botilbud og det er døgnåpent. I tillegg til å være et midlertidig bo-tilbud tilbyr vi også dagsamtaler.

Målgrupper

En bedre hverdag for kvinner
En viktig del av vårt arbeid er å kartlegge de ressursene den enkelte kvinne har, og aktivt ta disse i bruk for å tilrettelegge for en bedre hverdag uten vold. Mange har dårlig selvfølelse etter å ha vært utsatt for vold, noe som ofte fører til liten tro på seg selv og lav mestringsfølelse. Vi arbeider aktivt for at brukerne være skal ta regien over eget liv og jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp». Mestring er et sentralt begrep i vært arbeid og vi har tro på at å bygge gode relasjoner under oppholdet på senteret er en viktig støtte til et liv uten vold etter utflytning.

En bedre hverdag for menn
Menn blir også utsatt for vold i nære relasjoner. Vi vet lite om hvor stort omfanget er, men vi regner med at det er en del mørketall. Den psykiske og fysiske volden som menn utsettes for er like alvorlig og undertrykkende som vold mot kvinner.

For menn er det svært tabubelagt å snakke med noen om den volden man utsettes for. Omgivelsenes latterliggjøring av voldsutsatte menn bidrar til at mange menn ikke vil avsløre den vanskelige situasjonen de står i, og velger å ikke søke hjelp. Mange menn opplever at de ikke blir tatt på alvor når de forteller at de er utsatt for vold og at det ikke er akseptert av samfunnet rundt dem. Menn oppleves ofte som den fysisk sterke i et heterofilt parforhold. De velger derfor ofte å prøve å finne en løsning selv, noe som kan vise seg å være veldig vanskelig. Erfaringer fra menn utsatt for vold i nære relasjoner viser at det er mange likhetstrekk med volden kvinner utsettes for, særlig når det gjelder psykisk vold som trusler, sjalusi, hevn og kontroll.

Mange av mennene som utsettes for vold i parforhold hvor de har felles barn, er redde for å bli den tapende part. Deres bekymringer handler særlig om hva som vil skje med forholdet til barna, hvem barna skal bo fast hos, hvordan forhandlinger i forhold til samvær vil foregå, og hva som vil bli resultatet ved et eventuelt samlivsbrudd.

En bedre hverdag for barn og ungdom
Hvert år blir mange barn og unge i Norge utsatt for vold av sine nære omsorgspersoner. Å være vitne til vold er like alvorlig og skadelig som å bli utsatt for fysisk vold, dermed definerer vi barn som er vitne til vold som voldsutsatt. Barn og unge får ofte med seg mer av det som skjer I hjemmet enn de voksne tror, og mange tar også på seg skylden og ansvaret for volden som skjer.

Voldsutsatte barn og unge går ofte i konstant alarmberedskap og kan oppleve verden som uforutsigbar og skremmende. Å være utsatt for vold av sine nære omsorgspersoner kan føre til store skader både fysisk og psykisk. Voldsopplevelsene går ut over både den kognitive og emosjonelle utviklingen til barna og kan gi utslag i atferdsvansker (vi kaller dette et smerteuttrykk), konsentrasjonsvansker og somatiske plager.

Kontakt oss

Krisesenteret i Telemark

Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien

Telefon: 35 50 38 00

Email: post@krisesenteretitelemark.no

Web: krisesenteretitelemark.no 

Åpningstider: Døgnåpent

Til toppen