Barnevern

Innhold

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

BARNETS BESTE

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges og iverksettes.

Kontaktinformasjon

Alle kan ringe barneverntjenesten for spørsmål og ved behov for veiledning.

Virksomheten kan kontaktes hver dag mellom 0900 og 1500 på tlf. 35 54 73 98.

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Virksomhetsleder er barneverntjenestens ansvarlige, faglige og administrative leder.

Hanne K. Størksen er virksomhetsleder for barnevernet.

Kristian Hovden Heitmann er avdelingsleder for tiltaksteam og boliger for enslige mindreårige.

Saliha Yilmazlar er avdelingsleder for mottak- og undersøkelsesteam. 

Camilla Berg Amundsen er avdelingsleder for fosterhjemsteam. 

Andrè Breiland er avdelingsleder for oppfølgingsteam.

Barneverntjenestens kjerneoppgaver

 • Motta og avklare meldinger.
 • Gjennomføre undersøkelsessaker.
 • Iverksette og følge opp hjelpetiltak.
 • Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.
 • Iverksette og følge opp omsorgstiltak.
 • Oppfølging av fosterhjem.
 • Gi råd og veiledning.
 • Informasjonsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid

En melding til barnevernstjenesten er informasjon om at et barn, eller en ungdom kan ha det vanskelig.

Det kreves ikke at personen som melder saken har observert det som meldingen refererer til, men vedkommende bør kunne identifisere kilden til informasjonen.

Et rykte anses ikke som en melding.

Barnevernstjenesten skal

 • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak
 • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.

Barneverntjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak.

Barneverntjenesten er organisert i fire team, henholdsvis mottak- og undersøkelsesteam, oppfølgingsteam, fosterhjemsteam og tiltaksteam og boliger for enslige mindreårige. Teamorganisering innebærer at man enten jobber med mottak av meldinger og undersøkelser, oppfølging av hjelpetiltak eller oppfølging av barn eller ungdom på institusjon eller fosterhjem. Teamorganisering bidrar til en tydeligere spisskompetanse hos den enkelte, og generelt bedre kvalitet i tjenestene.

Bekymringsmelding

Lenke til Nasjonal portal for bekymringsmelding (privatpersoner): https://bekymringsmelding.fiks.ks.no

Lenke til Nasjonal portal for bekymringsmelding (offentlige ansatte): https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig

Til toppen