Barnevern

Innhold

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Alle kan ringe barneverntjenesten for spørsmål og ved behov for veiledning.

Eventuelle henvendelser kan skje på telefon 35 54 78 18 hver dag mellom kl. 09.00 og 16.00.

Barneverntjenestens kjerneoppgaver

 • Motta og avklare meldinger.
 • Gjennomføre undersøkelsessaker.
 • Iverksette og følge opp hjelpetiltak.
 • Føre saker for fylkesnemnda/rettsapparatet.
 • Iverksette og følge opp omsorgstiltak.
 • Oppfølging av fosterhjem.
 • Gi råd og veiledning.
 • Informasjonsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid

En melding til barnevernstjenesten er informasjon om at et barn, eller en ungdom kan ha det vanskelig.
Det kreves ikke at personen som melder saken har observert det som meldingen refererer til, men vedkommende bør kunne identifisere kilden til informasjonen.
Et rykte anses ikke som en melding.

Barnevernstjenesten skal

 • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak
 • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.

Barneverntjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak.

Siden 2005 har barneverntjenesten vært organisert i tre team, henholdsvis mottak- og undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Teamorganisering innebærer at man enten jobber med mottak av meldinger og undersøkelser, oppfølging av hjelpetiltak eller oppfølging av barn eller ungdom på institusjon eller fosterhjem. Teamorganisering bidrar til en tydeligere spisskompetanse hos den enkelte, og generelt bedre kvalitet i tjenestene.

Barneverntjenesten i Porsgrunn har også ansvar for boliger for enslige mindreårige flyktninger, og oppfølging av enslige mindreårige i fosterhjem, eller i en overgangsfase til hybel og videre voksenliv. Innen utgangen av 2019 er det tre boliger for enslige mindreårige i kommunen, samt en overgangsbolig hvor ungdommene kan få bo-, arbeids- og sosial trening før voksentilværelsen.

Barneverntjenesten har koordinerende funksjon for SLT i kommunen.  Det er avsatt 50 % til denne funksjonen, og SLT ansvarlig deltar i nettverksmøter i skolekretsene, og innehar sekretærfunksjonen i koordinerende utvalg.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding til barneverntjenesten

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder er barneverntjenestens ansvarlige, faglige og administrative leder.

Hanne K. Størksen er virksomhetsleder for barnevernet.

Marit Meder er avdelingsleder for Boliger for enslige mindreårige.

Geir Inge Hol er teamleder for mottak- og undersøkelsesteam.

Anne Mari Stenseth er teamleder for omsorgsteam.

Andrè Breiland er teamleder for tiltaksteam.

Virksomheten kan kontaktes på tlf. 35 54 73 98 / 35 54 78 18.

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Til toppen