Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gunneklevfjorden II

Innhold

Skjermbilde

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8, og på vegne av HIP Eiendom AS, varsler Børve Borchsenius Arkitekter AS igangsetting av reguleringsarbeid for Gunneklevfjorden II.

Hensikten med planarbeidet er å endre form på utfylt areal i fjorden – i forhold til den formen som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Løsningen det tas sikte på vil være:

 • Mindre utfordrende mht. nødvendige miljøtekniske og geotekniske løsninger
  (dvs. unngå spredning av forurensing og å ivareta terrengstabilitet)
 • Mer rasjonell mht. praktisk gjennomføring av utfylling

Redegjørelse med vurdering av behov for konsekvensutredning (KU) er presentert for Porsgrunn kommune. Reguleringsarbeidet vurderes iht. §§ 8 og 10 i gjeldende forskrift å utløse krav om KU uten planprogram. De viktigste tema for utredning vurderes å være:

 • Utfylling i sjø – helse, miljø, sikkerhet
 • Forurenset sjøbunn
 • Landskapsvirkning

Oppstartmøte med kommunen om plansaken ble avholdt 25.03.2021.

Avgrensing av planområdet vises på vedlagt kartutsnitt.

Plansaken ble behandlet som prinsippsak i Formannskapet 06.05.2021, der det ble vedtatt støtte til videreføring av arbeidet. I Formannskapets vedtak forutsettes at ny arrondering skal opprettholde tilnærmet samme utbyggingsareal og -volum som i gjeldende plan, og at den regulerte ro- og regattabanen videreføres.

Følgende prinsippløsninger/føringer, som er nedfelt i gjeldende reguleringsplan, skal også legges til grunn for utformingen av den nye reguleringsplanen:

 • Arealbruk «Industri/Kontor» opprettholdes i nye byggeområder
 • Regulerte byggehøyder opprettholdes
 • Biltrafikk skal ledes til/fra Kulltangen, og ikke mot Fjordgata
 • På utfylt område skal randsone mot fjorden opparbeides som grøntområde, og tilrettelegges for allmenn ferdsel

Behov for et orienteringsmøte ifm. offentlig ettersyn av plansaken vil bli vurdert. Tidfesting av et slikt møte vil evt. bli kunngjort senere.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/ Torstein Synnes,
tlf: 954 32 624 / epost: ts@borveborchsenius.no

Merknader sendes til: post@borveborchsenius.no, eller til:

Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn.

Kopi av merknad skal sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller til:

Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist for å uttale seg til dette varselet er 9. august 2021.

 

Med vennlig hilsen

Børve Borchsenius Arkitekter AS v/ Torstein Synnes

For HIP Eiendom AS

Vedlegg: Kart som viser avgrensing av planområdet

Til toppen