Varsel om oppstart av detaljregulering for studentboliger Kjølnes, Campus Porsgrunn (planID 2000)

Innhold

Code Arkitektur starter på vegne av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge opp privat arbeid med reguleringsplan for studentboliger Kjølnes, Campus Porsgrunn.

Oppstartsvarslingen innebærer at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 06.05.2022. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte 28.01.2022
  2. Dokumenter til oppstartsmøtet
  3. Planavgrensning
  4. Prinsippsak behandlet i Formannskapet sak 20/22 den 31.03.2022

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av studentboliger og noe tjenesteyting (annen studierelatert virksomhet).
Planområdet ligger øst for, og i nær relasjon til Universitetet i Sørøst-Norge i Porsgrunn, nord for fagskolen Vestfold og Telemark.

Planområdet er i dag regulert til offentlig formål i reguleringsplan 201 (Kjølnesområdet, skole og idrettssenter for Porsgrunn). Planområdet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak satt av til Offentlig privat tjenesteyting (nåværende). Formannskapet har behandlet prinsippsak den 31.03.2022, sak 22/22. Porsgrunn kommune har foreløpig vurdert at det ikke vil være krav til KU.

Spørsmål og innspill

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan sendes til:

Code arkitektur v/Henrik Mæland, hm@code.no eller Code arkitektur v/Henrik Mæland, Akersgaten 16, 0158 Oslo.

Kopi av uttalelser kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no 
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen