Forslag til planendring etter enklere prosess i området ved Winthersgate 8

Innhold

(endring av reguleringsplan for Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder, planID 348)

Wg8

Reguleringsplan for Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder (planID 348), vedtatt i Bystyret 27.03.2003, er foreslått endret etter enklere prosess i området ved Winthersgate 8.  

Kort om endringen

Porsgrunn sogn ønsker å endre arealbruken for Winthersgate 8 fra «offentlige bygninger» til «kombinert formål bolig/kontor» for fremtidig avhending, da de i lengre tid ikke har hatt bruk for denne eiendommen, som tidligere har vært benyttet som bolig for sognepresten og kontorer for menigheten.

Det foreslås endringer både i kart og bestemmelser til omregulering for endret arealbruk. Vernebestemmelsene for bebyggelsen i Winthersgate 8 videreføres.

Endringsområdet tar også med hele den kommunale naboeiendommen (200/3289) for å regulere helheten.

Kommunen har foreløpig stilt seg positive til endringen slik den nå er foreslått. Endringen kan bidra til at eiendommen og bygningsmassen i Winthersgate 8 kan benyttes hensiktsmessig i form av kombinasjon med bolig og kontor i fremtiden, og inkluderer en videreføring av friområdet F2 fra opprinnelig plan, men med en endret arrondering som kan sikre direkte tilkomst fra offentlig veg (Winthersgate) og naboeiendommer lenger mot øst og syd.

Vedlegg

  1. Oversiktskart, datert 17.08.2022
  2. Kart som viser endringene i rødt, datert 08.08.2022
  3. Forslag til endret plankart, datert 07.07.2022
  4. Forslag til endrede bestemmelser, datert 08.08.2022
  5. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 08.08.2022
  6. Gjeldende plankart for området, planID 359, vedtatt 27.02.2003

Har du synspunkter på forslaget?

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen for dette er 09.09.2022.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med saksbehandler på epost heidi.lange@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen