Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Midtbyen»

Innhold

«Reguleringsplan for Midtbyen», vedtatt i Bystyret 15.12.2005, er foreslått endret. Forslagsstiller er Porsgrunn kommune.

Om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for utvikling av Midtbyen. Kommunen erfarer at det er enkelte bestemmelser i gjeldende reguleringsplan som vanskeliggjør utvikling i denne delen av sentrum. Det er særlig kravet om bebyggelsesplan for mange felt som er til hinder for dette. Det er også andre utdaterte bestemmelser det er behov for å oppdatere eller fjerne, blant annet koblingen til idékonkurransen «Water City».

Det er kun bestemmelsene som foreslås endret. Den mest sentrale endringen er at § 2.1.1 med krav om bebyggelsesplan for enkelte felter fjernes. I tillegg foreslås det å ta ut kobling til idékonkurransen «Water City». Andre bestemmelser med henvisning til bebyggelsesplan og «Water City» endres eller fjernes også.

Endringene er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

Innspill til planendringen

Eventuelle innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no  eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen er 28.04.2023

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Hans Magnus K. Kristensen på epost hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

  1. Forslagsstillers planbeskrivelse – forenklet prosess, datert 31.03.2023
  2. Forslag til endrede bestemmelser, datert 31.03.2023
  3. Gjeldende bestemmelser planID 358, vedtatt 15.12.2005
  4. Gjeldende plankart planID 358, vedtatt 15.12.2005
Til toppen