Vinnere av årets byggeskikk- og restaureringspriser

Innhold

Se hvilke bygg som fikk årets priser under prisutdelingen "Heder ved Ælva" under Kulturnatt Porsgrunn 12. november.

Porsgrunn kommune deler årlig ut Byggeskikkprisen og Restaureringsprisen. I år kom det inn 13 forlag til priskomitéen.

Her er komitéens begrunnelse for årets vinnere.

BYGGESKIKKPRISEN 2022
Boligen er bygd på 1960-tallet og ligger i et homogent boligområde med boliger med tilnærmet samme arkitektoniske uttrykk og størrelse.

Huset hadde en relativ liten grunnflate og ikke tilfredsstillende teknisk og energimessig standard. Det ble vurdert riving og nybygg, men endte opp med en total oppussing hvor husets opprinnelige fotavtrykk og hovedvolum er beholdt.

Huset har fått et lite tilbygg og et påbygg, samt ny garasje. Kledning og vinduer er skiftet, og huset er oppgradert energimessig til dagens standard.

BR Prisen 2022 Samsetsveg 5

Arkitektonisk har huset fått et modernistiske uttrykk som viser at det er ombygd på 2000 tallet, men har også beholdt opprinnelige elementer som gavlvegg i tegl som også knytter det til nabobebyggelsen.

Komiteen er av den oppfatning av løsningene som er valgt på denne boligen er forbilledlige, og kan være til inspirasjon for andre som er i samme situasjon.

Årets Byggeskikkpris gikk til Samsetsveg 5,
og eiere Stein Kjendalen og Reidun Vinje.

MG 5996

RESTAURERINGSPRISEN 2022
Årets Restaureringspris går til et bygg som opprinnelig ble bygget som en lagerbygning med kontordel, i et næringsområde preget av småindustri. Som nytt bygg framstod det ikke som noe annet enn det den var ment som.

Med nye eiere, som heller har ønsket et arbeidssted å være stolt av enn å bygge nytt, har bygningen med dens struktur og opprinnelige materialer samt historien om et sted, fått være med videre inn i fremtiden hvor bærekraft har vært viktig pådriver. Å bygge om i stedet for å bygge nytt gir et lavere forbruk, lavere forbruk av materialer og lavere forbruk av penger. Bærekraft er også å levere noe videre til neste generasjon.

Den som besøker stedet, møter en bygning som har fått et nytt og moderne utseende. I hovedfasaden mot veien er administrasjonsdelen beholdt, men med endrede vindusplasseringer og hvor miljøaspektet er godt ivaretatt med ny kledning av tre og solceller på taket. Hovedinngangen er flyttet til et nyetablert, stort glassfelt midt på fasaden. Glassfeltet strekker seg over to etasjer, og taket over inngangen, som hviler på søyler, fungerer også som terrasse for kantinen. Gjennomgående rundt bygningen har man lettet det industrielle preget med innslag av tre i forbindelse med porter og dører, noe som gir bygningen et mer helhetlig preg.

BR Prisen 2022 Floodmyrvegen 26

På plassen mot veien er det etablert en liten park med sittegrupper for besøkende eller turgåere. Slik eksponerer næringseiendommen seg som et seg bidrag til et trivelig møtested i lokalmiljøet, også utenfor arbeidstid. Selv om det er hovedfasaden mot veien som har gjennomgått de største endringer, gir de samlende rehabiliteringen inntrykk av at hele bygningsmassen har vært gjenstand for en transformasjon.

Årets vinner viser på en god måte hvilket potensial som ligger i småindustriområder når det gjelder arkitektur, miljø og bærekraft.

Restaureringsprisen 2022 gikk derfor til
Floodmyrvegen 26, ved eieren Laugstol Bruk AS

På vegne av Laugstol AS tok Thomas Holmen imot prisen

MG 5981

Litt om årets vurderinger
Byggeskikkprisen er i utgangspunktet tenkt å være en pris gitt til «nybygg av høy kvalitet», mens Restaureringsprisen gis til de som «på en forbilledlig måte tar vare på et gammelt og verneverdig bygg» – som det står i kriteriene.

Årets komite har bestått av følgende personer:
Ole Kåre Wagenius – Utvalg for miljø og byutvikling, PK
Tore Nybø – Brevik historielag
Kjersti Eilertsen Myro – Utvalg for barn unge og kultur, PK
Lars Petter Ose – Porsgrunn Historielag
Tor Arild Danielsen – Telemark Arkitektforening /Adapt

Det kom for året inn 13 forslag til komiteen. Dette er veldig bra, og det har vært mange spennende bygg og boliger å befare.

Årets priser er et eksempel på at man noen år må gå inn i feltet mellom de to prisene for gode kandidater

Det finnes det mange løsninger på byggeoppgaver som verken er rene nybygg eller kun går på restaurering, men som allikevel kan bidra med god byggeskikk. Årets to prisvinnere er eksempler på dette – og komiteen håper de kan tjene som inspirasjon for andre i samme situasjon.

Det finnes mange boliger og bygg fra 1950-1980 tallet som ikke lenger tilfredsstiller hverken de bomessige eller tekniske krav vi har i dag. Mange av disse har skiftet eiere i de siste årene og enda flere vil gjøre det framover. De fleste av disse boligene gjennomgår store endringer etter eierskifter, med vindusutskiftninger, tilleggsisolering og tilbygg.

Byggeskikkomiteen er av den oppfatning at gode eksempler innenfor denne gruppen byggeoppgaver også bør kunne gis en påskjønning, og har derfor bestemt å gi årets priser til en bolig og et næringsbygg som begge faller inn under denne kategorien.

Årets priser er fra juryens side også en oppfordring til nytenkning hva gjelder en mer kreativ utnyttelse av eksisterende bygg og materialbruk i forhold til nybygg og rehabilitering.

MG 5972
Til toppen