Parkering

Innhold

Porsgrunn kommune tilbyr gode parkeringsmuligheter. Regulering med god sirkulasjon på plassene er viktige virkemidler.

Porsgrunn kan tilby;

 • 4 parkeringsplasser i sentrum, og kantsteinparkering med 2 timers gratis parkering,
 • 3 langtidsparkeringsplasser med avgift,
 • plasser med ladestasjon for El-bil
 • plasser for forflytningshemmede.
 • plasser for MC/moped.
 • El-bil kan parkere gratis innenfor maks parkeringstid på plassene Urædd (kun avgiftsplass), Grenlandsgate og Kirketjernet på Vessia.

Samtidig som målet i et miljømessig perspektiv selvfølgelig er::

 • å redusere bilbruken,
 • overføre mest mulig persontrafikk til kollektivtransport
 • å stimulere til at flere går og sykler.

Parkeringsforskriften

1. Januar 2017 trår ny parkeringsforskrift i kraft: “Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.” Noen målsettinger i ny forskrift er like vilkår, mer forutsigbarhet og lik utøvelse av parkeringsvirksomhetene. Tidligere har privat parkeringsdrift vært regulert i en “standardavtale for privat parkeringsdrift,” mens kommunal parkeringsvirksomhet har vært regulert i forskrift. Fra 1. januar vil deler av kommunal virksomhet være regulert sammen med privat parkering i egen ny felles forskrift. Ny forskrift inneholder regler for bl.a. førers plikter, størrelse på sanksjoner og klagemuligheter.

Førers plikter

1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).
2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd.) Billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd).
3. Ved bruk av parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må tillatelsen plasseres som nevnt i pkt. 2.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38).

Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Brudd på vegtrafikklovens bestemmelser om stans eller parkering

 • Vegtrafikklovens §3 og §17
 • Trafikkreglene §17
 • Skiltforskriften
 • Forskriften om offentlig parkeringsgebyr
 • Bestemmelser i medhold av vegtrafikkloven §4 og §9

Gebyr for overtredelse er fra 1. januar 2017 satt til kr. 900,-

Ønsker du mer informasjon:

www.lovdata.no

Parkeringsforskriften
Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

www.regjeringen.no

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet om den nye forskriften

www.norpark.no

Informasjon fra Norges parkeringsforening

Klageadgang

Vi har ikke betraktet Deres henvendelse som en klage til tingretten, jfr. gebyrblankettens bakside.

Dersom De imidlertid ønsker at saken skal oversendes tingretten for behandling, ber vi Dem gi skriftlig melding til oss innen 3 uker fra svar er mottatt. Parkeringsgebyret må betales innen 3 uker fra ileggsdato selv om det fremsettes klage.

Jfr. forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 15.

Parkeringsgebyret blir tilbakebetalt ved medhold.

Elektronisk skjema.

Klage på parkeringsgebyr.pdf

Parkeringsskive

I enkelte boligsoner og tidsbegrensede parkeringsplasser i Porsgrunn må det alltid ligge informasjon om angitt parkeringstidspunkt. Til dette benyttes i hovedsak Parkeringsskive.

Parkeringsskiver kan kjøpes på servicesenteret i Porsgrunn for 25,-

Parkeringsskiva festes på innsiden av frontruta. (P opp) Viseren plasseres på parkeringstidspunktet.

Alternativt kan man skrive parkeringstidspunktet og dato på en lapp og legge bak frontruta.

Parkeringsplasser

Parkering i sentrum

I sentrum er det gratis kantsteins- og gateparkering tidsbegrenset til 2 timer ved bruk av parkeringsskive, eller det kan legges en lapp bak frontrute med tidspunkt og dato for parkering.

Ved parkeringsplassene Franklintorget, Skomværgata p-plass, Hammondgården, Aallsgate ved Minneparken og Kammerherreløkka må det fremlegges billett fra automat. Ved parkering utover 2 timer betales det en avgift på kr. 26,- pr. time.

Reguleringen gjelder kl. 0800-1700 mandag til fredag.

Langtidsparkeringsplasser

Porsgrunn kommune har 2 langtidsparkeringsplasser i tilknytning til sentrum. Disse er på Gamle Urædd, Engvegen/Dr. Munks gate, Grenlandsgata og Kirketjernet på Vessia.

Disse plassene er avgiftsbelagt. Betaling skjer via automater. Automatene tar både mynt og kort.

Avgiften er fra 01.01.2018 kr. 14,- pr. time i tidsrommet kl. 0800-1600 mandag-fredag. Maksimal pris pr. dag kr. 70,-.

Ansattparkering

En slik parkeringsmulighet koster kr 560,- i måneden.

Muligheten gir deg ingen garanti om ledig plass. Her gjelder “førstemann til mølla”.

Enkelt å registrere seg på nett
Du må selv registrere deg på Internett. Parkeringstillatelsen blir gyldig fra den dagen du betaler.

OBS! Kun en avtale pr.bilnummer. Ring Porsgrunn kommune tlf.: 35547000 dersom du er i tvil.

Hvis du legger inn fast trekk på kortet, vil kortet bli belastet noen dager før neste måned og avtalen blir da gyldig fra dag én. Hvis du ikke legger inn fast trekk, må du selv huske å gå inn på min side og betale hver måned.

Betalingen er knyttet til bilens registreringsnummer
Du får ikke noe synlig bevis på at du har betalt. Parkeringsvaktene sjekker bilnummer opp mot betaling.

Har du flere biler i din husstand? Ja, da må du betale kr 560,- pr bil pr måned.

Boligsoneparkering

Hensikten med ordningen med boligsoneparkering er å skjerme boligområdene mot langtidsparkering. Samtidig ivareta trafikksikkerheten og miljøet i de tilliggende boliggatene.

Beboere uten biloppstillingsplass på egen eiendom kan parkere i boligsonene med eget parkeringskort for den sonen de bor i. 

Leieboere som søker selv må vedlegge husleiekontrakt.

Sone 1 Nedre Bjørntvedt. Reguleringen vil gjelde på hverdager fra kl. 0800 til kl. 1600 og lørdager fra kl. 0800 til kl. 1500. Parkering kan kun skje ved bruk av p-kort for sone 01. All annen parkering må skje på egne skiltede plasser.

Sone 2-7 Osebakken-Hovenga-Vallermyrene. Reguleringen vil gjelde på hverdager og lørdager fra kl. 08.00 til kl. 1900. Boligsonene er regulert med tidsbegrensning inntil 2 timer. Det skal alltid ligge markering på når bilen ble parkert. Dette gjøres i hovedsak på parkeringsskive. Parkeirngsskiven kan kjøpes på servicesenteret i Porsgrunn. Alternativt kan man skrive parkeringstidspunktet på en lapp og legge denne godt synlig bak frontruta.

Det kan søkes om p-kort for midlertidig næringsaktivitet i sonen.

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles etter søknad og fremlagt legeerklæring. Regelverk er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringsbevis for den som pga vesentlig nedsatt forflytningsevne har behov for parkering

 • Både den medisinske betingede bevegelseshemminger og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelsen
 • Parkering på merkede offentlige plasser og parkering uavhengig av tidsbegrensing, ingen avgift.

Hvordan søke?

Søknadsskjema får du på Servicesenteret i kommunen, Storgata 153. Det sendes sammen med legeattest og passfoto til:

Porsgrunn kommune v/ Servicesenteret

postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden behandles ved Servicesenteret. Avslag kan påklages, denne vil bli behandlet av særskilt klagenemnd.  

Ladestasjoner for elbiler

I Porsgrunn kan du lade elbiler på 28 ladestasjoner. Elbiler kan parkere og lade strøm gratis.

Ladestasjonene finner du på følgende parkeringsplasser:

 • Gamle Urædd stadion
 • Rådhuset
 • Frisklivssenteret på Kjølnes
 • Kollektivterminalen på Skjelsvik
 • Breviks gamle rådhus
 • Havnevesenet i Brevik (brohodet til gamle Breviksbrua)
Til toppen