Strekningen Kirkebakken - Sverresgate - Hovenggata oppgraderes i 2020-2021

Innhold

Store deler av vann- og avløpsnettet (VA) skal oppgraderes på strekningen fra Kirkebakken i sør til rundkjøringen ved Osebakken i nord.

Anleggarbeider Kirkebakken - Sverresgata vår og sommer 2020

12.05.2020

 

Arbeidene med fornyelse av vann og avløpsledninger ved Østre Kirke er nå inne i sluttfasen. I uke 22 flyttes gravemaskinene til krysset Serine Jeremiassens gate / Sverresgate for å begynne på neste parsell.
Planen er da å jobbe seg frem til krysset Kirkebakken / Sverresgate i løpet av de påfølgende 4-5 ukene. Det må påregnes noe vannavstengning og midlertidige løsninger for naboer i denne perioden.

Parallelt med at VA-arbeidene ferdigstilles blir det graving av nye kabler for strøm og telekommunikasjon, før arbeidene med å ferdigstille vegen tar til i ukene som kommer.
Vegen blir ferdigstilt fortløpende fra Raschebakken og over Kirkebakken frem mot sommerferien.

I perioden med gravearbeider blir det begrenset fremkommelighet på strekningen Raschebakken – Aalsgate.
Naboer og besøkende i nærområdet må benytte alternative adkomstveger, da det ikke blir adkomstmuligheter fra Sverresgate.
Ved særskilte behov avtales dette med prosjektledelsen.

Det vil fortsatt være adkomst til parkeringsplassen til kirkegården fra sør.

Adkomst for gående og syklende blir prioritert forbi anlegget. Husk viktigheten av å respektere skilter og anvisninger fra anleggsarbeiderne i området.

Vi beklager ulempene anleggsarbeidene medfører.
Ta kontakt, så er vi være behjelpelige med å tilrettelegge for de som har særskilte behov.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Prosjektleder Veg Kommunalteknikk
epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 901 87 207

Ingvild Rydland
Prosjektleder Vann og Avløp Kommunalteknikk
epost: ingvild.rydland@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 472 44 772

Niklas Ahlfors
Anleggsleder Bjørn og Øyvind Tveter AS
epost: niklas@tveter.no
Tlf: 986 94 140

*********************************************************

Kirkebakken stenges for gjennomkjøring ved Østre Porsgrunn kirke

06.02.2020

Vegen forbi Østre Kirke blir ikke tilgjengelig for gjennomkjøring fra mandag 10. februar.

Gravearbeidene over Kirkebakken vil pågå frem til sommerferien, og det blir i denne perioden begrenset fremkommelighet ved Kirkebakken.
Det vil fortsatt være adkomst til parkeringsplassen ved kirkegården fra sør, mens brukere av kirken og beboere i berørte tverrgater har adkomst fra nord.

Gravearbeidene fører til at flere får endret kjøremønster. Det er viktig at de som skal kun skal kjøre gjennom Porsgrunn benytter seg av Rv36 og Fv32 mellom Skien og E18.
Anbefalt omkjøring er via Fv356-Porsgrunnstunnelen. Samtidig tilrettelegges det for at de som har ærend i Porsgrunn sentrum skal finne frem til riktig sted, til riktig tid.

Det jobbes mye med oppgradering av veger, torg og vann- og avløpsledninger i Porsgrunn sentrum.
I uke 8 (vinterferieuka) stenges Øyekastvegen pga gravearbeider for vann og avløp i området ved Frednes sykehjem.
Øyekastvegen åpner igjen i uke 9, men det vil bli redusert fremkommelighet i form av lysregulering og dirigering her frem til mai 2020.

Beboere som blir direkte berørt i forbindelse med graving eller planlagt vannavslag blir kontaktet i forkant av arbeidene, i henhold til Porsgrunn kommune sine rutiner.

Om det er spørsmål i tilknytning til gravearbeider eller omkjøring, ta kontakt med oss.

*********************************************************

Med dagens utfordrende klimaendringer er overvannshåndtering og sikring av flomveier ut mot elva et viktig element for kommunen. Samtidig med VA-arbeidene skal gateløpet bygges om slik at det skal bli mer attraktivt for syklende, gående og kollektivreisende.

Vi begynner i sør ved Kirkebakken, og jobber oss nordover mot Jernbanegata i 2020.
Deretter bygger vi strekningen Jernbanegata – Hovenggata i 2021.

Forutsatt at alle søknader og tillatelser er i orden har de fysiske arbeidene planlagt oppstart i uke 6, det vil si i begynnelsen av februar.

På grunn av de omfattende gravearbeidene må Kirkebakken i første omgang stenges for gjennomkjøring ved Raschebakken og Sommervegen (Østre Porsgrunn kirke). Etter hvert som prosjektet skrider fremover vil den stengte strekningen flytte seg videre nordover i Kirkebakken. Omkjøring vil bli skiltet underveis. Sammen med fremkommelighet for gående og syklende, har adkomst til Østre Porsgrunn kirke og kirkegården høy prioritet.

Det vil bli behov for å stenge vannet i enkelte perioder. Berørte beboere vil da bli varslet i forkant, i henhold til Porsgrunn kommune sine rutiner.

Anleggsperioden i Kirkebakken mellom Raschebakken – Sverresgate er foreløpig beregnet fra februar til sommerferien.

Prosjektet innebærer også omforming av Sverresgata - Hovenggata til en bygate med tosidig sykkelfelt og kantstopp for bussene. Etter at Fv. 32 har fått ny trase med «Lilleelvprosjektet» er gjennomgangstrafikken i Sverresgate og Hovenggata betydelig redusert. Den nye gateutformingen skal bidra til ytterlige å redusere biltrafikken og gi bussene bedre fremkommelighet. Gata får universell utforming, noen steder bredere fortau og alle fortau får ny asfalt. Noen kryss blir innsnevret og det blir flere gangfelt.

Tiltaket har stor betydning for opplevelsen av Porsgrunn sentrum og vil styrke attraktiviteten til næringseiendommene langs gateløpet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune.

For ytterligere informasjon kalles det herved inn åpent informasjonsmøte om prosjektet på Hotell VIC onsdag 22. januar kl 18.00.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Andersen
Prosjektleder Veg Kommunalteknikk
epost: bjornar.andersen@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 901 87 207

Ingvild Rydland
Prosjektleder VA Kommunalteknikk
epost: ingvild.rydland@porsgrunn.kommune.no
Tlf: 472 44 772

*********************************************************

Til toppen