Rehabilitering av vann og avløpsanlegg i området rundt Løavegen og Vidarsgate.

Innhold

Porsgrunn kommune er i gang med prosjektering av vann og avløp i dette området.

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering.

Det vil være Tveter & Lund AS som utfører anleggsarbeidet. Forventet oppstart av prosjektet er våren 2022.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres. Dette vil det komme nærmere informasjon om senere.

Før anleggsoppstart vil Tveter & Lund AS måle inn eksisterende ledninger. De som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik innmåling, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av den nærmeste tiden.

Informasjonsmøte for beboere: Det er pr.d.d usikkert om det vil bli avholdt informasjonsmøte pga Koronapandemien.

Vi vil bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser/informasjon som følge av arbeidet.  For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til: www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Med hilsen Kommunalteknikk, Porsgrunn Kommune

Til toppen