Rehabilitering av vann og avløpsanlegg i Odinsgate, samt i deler av Frøysgate og Østlivegen

Innhold

Porsgrunn kommune er i gang med detaljprosjektering av vann og avløp i dette området (se kartskisse).

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering.

Det vil være Eckholdt og Mortensen DA som utfører anleggsarbeidet. Forventet oppstart av prosjektet er våren 2021.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres. Dette vil det komme nærmere informasjon om senere.

Før anleggsoppstart vil Porsgrunn kommune engasjere takserings-firmaet Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. De som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av den nærmeste tiden.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte for beboere: Det er pr.d.d usikkert om det vil bli avholdt informasjonsmøte pga Koronapandemien.

Varsling

Vi vil bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser/informasjon som følge av arbeidet.  For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til:
www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Spørsmål

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Med hilsen Kommunalteknikk, Porsgrunn Kommune

Til toppen