Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vann- og avløpsrør i Løavegen

Innhold

Framdriftsplan

 • Infomøte skal avholdes før sommerferien på Knarrdalstrand driftssentral, Drangedalsvegen 79.
 • Infoskriv vil bli sendt ut før og under utførelse
 • SMS info vil bli sendt før og under utførelse

 • Innhente info fra beboere.
  • Kjellerhøyder er utført
  • Utvendige stoppekraner utføres juni måned
  • Utvendig stake- /spylepunkt utføres juni måned
  • Tilstandsvurdering utføres juni måned

 • Prosjektering oppstart 01.04.2022

 • Oppstart anleggsutførelse uke 31 2022, provisorisk vanntilførsel påbegynnes før fellesferien.
 • Oppussing/asfaltering Ikke satt

Bakgrunn for tiltak

Anleggsarbeidet er en del av en overordnet plan for vann- og avløpshåndtering i Porsgrunn kommune. Målet er å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Se mer informasjon om separering av private stikkledninger på Porsgrunn kommune sine sider: https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/avloep/separering-av-private-stikkledninger/

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Porsgrunn kommune har engasjert Multiconsult for besiktigelse av eiendommer før anleggsstart.

Praktisk informasjon

Det vil være Tveter & Lund AS som utfører anleggsarbeidet.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Ingvild Rydland
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 472 44 772
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Anleggsleder entreprenør

Kent-Anders Jensen
Tveter & Lund AS
Mobil nr.: 993 08 570
E-post: kent@tveter.no

Til toppen