Grunnboring langs Leirkup for utredning av kvikkleireskredfare

Innhold

Langs vassdraget Leirkup i Skien og Porsgrunn kommune er det fire kvikkleiresoner med høy faregrad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfører nå en utredning
av disse sonene for å avdekke utstrekning av kvikkleire, beregne stabilitet og finne reell
faregrad. Utredningen vil danne grunnlag for eventuell sikring av sonene.

Se infoskriv her

Vedlegg 1 - boreplaner

Til toppen