Etablering av vann og avløpsanlegg ved Traaholtvegen

Innhold

Porsgrunn kommune er ferdig med detaljprosjektering av vann og avløp i deres område.

Prosjektet begrenses i denne omgang fra og med Traaholtvegen 2 til nordsiden av Tråholt bru, se vedlagt tegning.

Porsgrunn kommune ser det hensiktsmessig å tilknytte flest mulig boliger til det kommunale nettet. De det gjelder vil om kort tid få et varsel om pålegg om tilknytning og sanering av privat septiktank. Vi vil informere om at beløp over 1G (folketrygdens grunnbeløp) vil bli refundert av Porsgrunn kommune.

Hensikten med prosjektet er å sanere private septiktanker. Dette er i tråd med Porsgrunn kommunes hovedplan for avløp og EUs vannrammedirektiv. Bakgrunnen for dette er at området har avrenning til Herregårdsbekken som igjen har utløp ved Olavsberget badeplass. I tillegg er Herregårdsbekken gyteplass for sjøørret og laks.

Porsgrunn kommune skal etablere en pumpestasjon. Pumpestasjonen vil bli plassert slik at alle boliger/bygninger vil få selvfall ned til denne. Fra denne vil spillvannet pumpes opp til nordsiden av Tråholt bru. I samme moment legger vi også frem ny vannledning. Se vedlagt tegning

Det er viktig at spillvann (kloakk) og overvann (drenering og takvann fra nedbør) skilles med separate rør. Dette vil sikre at kommunen kan rense avløpsvannet og hindre forurensing til bekker og fjorder, i tillegg til tilbakeslag i kjellere . Overvann skal håndteres lokalt på egen tomt, mens spillvann skal gå i til den kommunale pumpestasjonen.

Før oppstart har Porsgrunn kommune engasjert takserings-firma Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. Dere som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av de nærmeste ukene.

Dette anlegget vil bli utført av Porsgrunn kommune. Planen er at vi starter med anleggsarbeidet i oktober 2019. Anlegget ferdigstilles januar 2020, med unntak av asfaltering som først kan ferdigstilles mai 2020.

I anleggsperioden vil det bli etablert en riggplass ved krysset inn til Traaholtvegen, se vedlagt tegning.

Etter anleggsperioden vil området settes tilbake til den stand det har i dag.

Det må påberegnes noe ulempe som støy, støv og rystelser, endret kjøremønster og adkomst under anleggsperioden. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Under anleggsperioden vil det også bli varslet via SMS i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser som følge av arbeidet.
For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til: http://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til Undertegnende.

Med hilsen

Stine Mari Kaste Naas

Porsgrunn Kommune

Tlf. 46760021

E-post: stine.mari.kaste.naas@porsgrunn.kommune.no

Kartutsnitt

Anleggsavgrensning Traaholtvegen – sanering av avløp
Til toppen