Anleggsarbeid Odinsgate, Frøysgate og Østlivegen

Innhold

Det som gjenstår av arbeid er oppussing og asfaltering. Dette arbeidet blir gjennomført så snart det lar seg gjøre, og vil blir ferdig i god tid før sommerferien. Det kan forekomme noen ulemper som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst til berørte boliger mens arbeidet pågår, men vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at dette skal gå fint for alle parter.

Prosjektet omfang er:

  • Odinsgate fra og med Folkvanggata
  • Frøysgate fra og med Odinsgate til Frøysgate 9-12
  • Østlivegen fra Skaustadvegen (øst)

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering.

Det vil være Eckholdt og Mortensen DA som utfører anleggsarbeidet. Forventet oppstart av anleggsperioden for prosjektet er vinter/vår 2021.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

For å få bedre oversikt over eventuelle tilkoblinger av overvann på den private spillvannsledningen, tilbyr Porsgrunn kommune å TV-kjøre inni den private spillvannsledningen fra innvendig sluk i kjeller og ut til kommunal tilkobling i veien.

Porsgrunn kommune har engasjert TT- Teknikk til å utføre rørinspeksjoner fra sluk eller stakeluke i kjeller og ut til den kommunale ledningen. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av TT-Teknikk.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Vi vil bruke telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere både i prosjektering- og utførelsesfasen. For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

På grunn av Coronapandemien vil det ikke bli avholdt informasjonsmøte for beboere.

Spørsmål?

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Kommunalteknikk ved Porsgrunn Kommune

Prosjektleder: Stig Hernholm

Mobil: 917 37 872

E-post: stig.hernholm@porsgrunn.kommune.no


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil

Til toppen