Anleggsarbeid Langangen og Lønnebakke

Innhold

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk har et pågående vann- og avløpsanlegg i Langangen. Prosjektet har som formål å forsterke vannforsyningen til Langangen og fremtidig næringsområdet på Lønnebakke.

Status utførelse:

  1. Etappe: Rehabilitering av vannledning i Kjøyavegen. Utført
  2. Etappe: Etablere en ny vannledning i sjøen fra Kjøyavegen til Markavegen. Vår 2021
  3. Etappe: Etablere en ny vannledning og avløpsledning som fjellboring fra Markavegen og opp til planlagt næringsområde på Lønnebakke. Pågår

Se vedlagt kart med inntegnet trase i rødt for vannledning og grønt for avløpsledning.

Kart med inntegnet trase i rødt for vannledning og grønt for avløpsledning.

Markavegen vil også være stengt i forbindelse med tilkobling av de nye ledningene etter at boringen er ferdig. Dette vil foregå i juli/august 2021. Her kommer vi tilbake med mer informasjon i forhold til eksakt tidspunkt og varighet på stengingen.

Etappe 3 vil medføre stenging av Markavegen. Se vedlagt kart der sted for stenging er markert med rød og grønn sirkel.

Vann- og avløpsledningene til Lønnebakke Næringsområde skal kobles sammen med eksisterende vannforsyning i Markavegen. Etableringen av dette koblingspunktet samt etablering av mottaksgrop for boring opp til Lønnebakke krever stenging av Markavegen.

Første stengeperiode vil være: 

  • Første stengeperiode er avsluttet (fom 22/2-2021 tom 10/3-2021)

  • Neste stengeperiode vil være i juli/august 2021

Når Markavegen blir stengt, vil det være mulig for gående å passere forbi anleggsområdet.

Når Markavegen blir stengt, vil det bli skiltet omkjøringsvei rundt Lønnebakke, se kartskisse med omkjøringsveg markert med rød strek.

Når Markavegen er stengt, vil alle berørte få informasjon fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune angående eventuelle endringer i skoleskyss.

Omkjøringsveg markert med rød strek

Det vil være Eckholdt & Mortensen DA som utførende entreprenør.

I forbindelse med anleggsarbeidet vil Porsgrunn kommune engasjere takserings-firma Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. Dere som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse informasjon til beboere. Alle beboere er ansvarlige for at riktig telefonnummer er registrert på din adresse. For å sjekke dette kan du inn på følgende internettside: www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Spørsmål

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk

Lene Sparre Thunes
Prosjektleder
Tlf. 976 91 161

E-post: lene.sparre.thunes@porsgrunn.kommune.no

Til toppen