Anleggsarbeid Kulltangvegen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vannledning i Kulltangvegen.

Figur 1: Blå strek viser trase for vannledninger som skal skiftes ut. De røde sirklene viser hvor vi har planlagt angrepspunkter på ledningen, her blir det tradisjonell graving.
Figur 1: Blå strek viser trase for vannledninger som skal skiftes ut. De røde sirklene viser hvor vi har planlagt angrepspunkter på ledningen, her blir det tradisjonell graving.

Framdriftsplan

Arbeidene med vannledningene ble ferdigstilt i februar i tråd med fremdriftsplan, men i forbindelse med midlertidig istandsettelse av Kulltangvegen har vi hatt utfordringer med setninger i vegbanen og dette måtte utbedres før veien kunne åpnes for trafikk.

Veien vil være åpen frem til rett etter påske. Entreprenøren kommer da tilbake for å sluttføre arbeidene. For å sikre et godt sluttresultat har oppussingen vært planlagt utført på våren.

Gjenstående arbeider i Kulltangvegen er følgende:

  • Arbeider med setninger i veibanen
  • Reetablering av kantstein berørt av tiltaket
  • Reetablering av fortau berørt av tiltaket
  • Reetablering av belegningsstein berørt av tiltaket
  • Oppussing og tilsåing av gressarealer berørt av tiltaket
  • Fresing av eksisterende asfalt og reasfaltering

Arbeidene vil foregå i tidsperioden april – mai.

Bakgrunn for tiltak

Porsgrunn kommune skal fornye to vannledninger i Kulltangvegen.
Vannledningene er fra 1929 og det er tidligere lekkasjer på disse som utløser tiltaket.  

Porsgrunn kommune vil benytte seg av nodig-metoden inntrekking for renovering av disse. Det vil si at vi ikke skal grave opp hele traseen, men kun angrepspunkter for adkomst til ledningen. Deretter vil vi trekke en ny vannledning inn i eksisterende ledning. Vi skal også grave to groper for nedsetting av to nye kummer. Se bilde over.
I tillegg blir det noe graving i forbindelse med flytting av private stikkledninger. De husstandene dette gjelder for vil bli kontaktet direkte av Porsgrunn kommune.

Praktisk informasjon

Det vil være Steg Entreprenør AS som utfører anleggsarbeidet.

De vil ha en riggplass ved snuplass i enden av Kulltangvegen, se bilde under.

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også regnes med en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Vi håper på forståelse for dette.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Navn: Stine Mari Kaste Naas
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 467 60 021
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Anleggsleder entreprenør

Navn: Glenn Wiik
Steg Entreprenør AS
Mobil nr.: 926 25 141
E-post: glenn.wiik@steg.no 

Til toppen