Anleggsarbeid Jønholtdalen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut avløpsrørene (kloakk) i Jønholtdalen (se underliggende kart). I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann).

Figur 1: Grønn linje viser trase for rehabilitering av ledningsnettet.

Entreprenør for gjennomføring av dette prosjektet er Tveter & Lund AS.

Status fremdrift

 • Forprosjekt med konseptutredning
  • Utført
 • Oppstart Prosjektering:
  • August 2021
 • Oppstart utførelse:
  • September/oktober 2021
 • Status anleggsarbeid:
  • Vil bli løpende oppdatert.

Bakgrunn for tiltak

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Prosjektet har derfor fokus på dette, samt veg utforming mht. flomveg.

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Tveter & Lund AS
Anders B. Andersen
Mobil: 971 84 077
E-post: anders@tveter.no

Henning Jarl Haukedal
Porsgrunn Kommune
Tlf. 924 02 966


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil

Til toppen