Anleggsarbeid Jønholtdalen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye avløpsrør i området Jønholtdalen.

Figur 1: Kartskisse med trasenummer T1 til og med T4. videre er trekkegropene nummerert med G1 til og med G5.
Figur 1: Kartskisse med trasenummer T1 til og med T4. videre er trekkegropene nummerert med G1 til og med G5.

Framdriftsplan

 • Infomøte er ikke avholdt grunnet pandemien.
 • Infoskriv er blitt levert ut i postkasser.
 • SMS info er sendt
 • Oppstart anleggsutførelse, desember 2021
 • Gravearbeider:
  • Trasenummer 1, uke 50, Utført
  • Trasenummer2, januar-februar 2022, Utført
  • Trasenummer3, februar-mars 2022, Utført
  • Trasenummer4, April-mai 2022, utføres uke 10
  • Istandsetting av grøntanlegg og asfaltering, mai-juni 2022

Bakgrunn for tiltak

Anleggsarbeidet er en del av en overordnet plan for vann- og avløpshåndtering i Porsgrunn kommune. Målet er å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

For å få bedre oversikt over eventuelle tilkoblinger av overvann på den private spillvannsledningen, kan Porsgrunn kommune TV-kjøre inni den private spillvannsledningen fra innvendig sluk i kjeller og ut til kommunal tilkobling i veien.

Porsgrunn kommune har engasjert TT- Teknikk til å utføre rørinspeksjoner fra sluk eller stakeluke i kjeller og ut til den kommunale ledningen. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av TT-Teknikk.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Praktisk informasjon

Det vil være Tveter & Lind AS som utfører anleggsarbeidet.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre Henning Jarl Haukedal       
Firmanavn Porsgrunn Kommune
Mobil nr. 924 02 966
E-post postmottak@porsgrunn.kommune.no

 

Anleggsleder entreprenør Anders B. Andersen
Firmanavn Tveter & Lund AS
Mobilnr. 971 84 077
E-post anders@tveter.no

       


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil

Til toppen