Anleggsarbeid i Snorresgate

Innhold

Rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Snorresgate, Villavegen og deler av Gunnigata.

Figur 1: Gul linje viser trase for separering av ledningsnettet, mens rød linje viser planlagt åpen overvannstrase.

Rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Snorresgate, Villavegen og deler av Gunnigata.

Prosjektet er begrenset til

  • Snorresgate fra og med Folkvanggata
  • Gunnigata fra og med kryss Folkvanggata – Gunnigata til kryss Gunnigata – Snorresgate
  • Villavegen
  • Delvis åpen overvannstrase fra Villavegen ned til Frier

Anlegget vil bli utført ved to forskjellige metoder. Nedre del, avgrenset av avskjærende overvannstrase, vil bli utført ved tradisjonell graving. I øvre del av traseen, over avskjærende overvannstrase, vil vi benytte oss av gravefrie metoder for å rehabilitere eksisterende ledningsnett.  Se bilde ovenfor med forklarende tekst.

Dette vil si at i nedre del vil det være tradisjonelle vann – og avløpsgrøfter. I øvre del vil det også bli noe graving, men her vil det være snakk om angrepspunkter, i form av groper og kummer. 

Ved separeringsprosjekter, slik som dette, har vi hatt god erfaring med å tilby tv-kjøring av de private stikkledningene. Dette er for å kartlegge tilstand og påkoblinger på disse. TV-kjøringen blir utført når vi går forbi en eiendom med grøften og bryter av den private spillvannsledningen.

I øvre del av Snorresgate og Villavegen får vi ikke kartlagt stikkledningene i utførelsen slik som beskrevet ovenfor. Av denne grunn har Porsgrunn kommune engasjert TT-Teknikk. TT- Teknikk skal utføre rørinspeksjoner fra sluk eller stakeluke i kjeller og ut til den kommunale ledningen. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av nevnte firma innen kort tid.

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knardalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering.  

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
De fleste eiendommer langs anleggstraseen har mottatt et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine. Det må presiseres at dette kun er et varsel. Om det er grunnlag for å følge opp saken med et pålegg vil avdekkes ved kartlegging av de private stikkledningene. 

Det er Eckholdt og Mortensen DA som er utførende entreprenør.

Vi vil også bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser som følge av arbeidet.  For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til:
www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Lene Sparre Thunes
Prosjektleder

Porsgrunn Kommune - Kommunalteknikk

Mob: 976 91 1 61
lene.sparre.thunes@porsgrunn.kommune.no

Til toppen