Anleggsarbeid i Snorresgate

Innhold

Rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Snorresgate, Villavegen og deler av Gunnigata.

Figur 1: Gul linje viser trase for separering av ledningsnettet, mens rød linje viser planlagt åpen overvannstrase.

Porsgrunn kommune, ved Kommunalteknikk, er i gang med detaljprosjektering av vann og avløp i deres område.

Prosjektet begrenses i denne omgang med

  • Snorresgate fra og med Folkvanggata
  • Gunnigata fra og med kryss Folkvanggata – Gunnigata til kryss Gunnigata – Snorresgate
  • Villavegen
  • Delvis åpen overvannstrase fra Villavegen ned til Frier

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knardalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering.

Det vil være Eckholdt og Mortensen DA som utfører anleggsarbeidet. Forventet oppstart av prosjektet er februar 2020.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres. Dette vil det komme nærmere informasjon om senere.

Før anleggsoppstart vil Porsgrunn kommune engasjere takserings-firmaet Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. De som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av høsten.

Informasjonsmøtet vil bli avholdt på Knardalstrand renseanlegg torsdag 24.oktober kl.: 18.00.  Innkalling til berørte beboere vil bli sendt via telefonvarsling.

Vi vil også bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser som følge av arbeidet.  For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til:
www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Stine Mari Kaste Naas

Porsgrunn Kommune

Tlf.:467 60 021

E-post: stine.mari.kaste.naas@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen