Anleggsarbeid i Grava Terrasse

Innhold

Rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Grava Terrasse er ferdig.

Dette anleggsarbeidet er ferdig. Det er kun siste lag med asfalt som gjenstår som er planlagt første del av September.

Prosjektets bakgrunn er:

Porsgrunn kommune ønsker også å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering.

Det vil være Porsgrunn Kommunes eget anleggslag med underentreprenører, som utfører anleggsarbeidet. Forventet oppstart av anleggsperioden for prosjektet er April 2021.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

For å få bedre oversikt over eventuelle tilkoblinger av overvann på den private spillvannsledningen, tilbyr Porsgrunn kommune å TV-kjøre inni den private spillvannsledningen fra utvendig tilkobling til det Kommunale nettet i vegen og inn til sluket i kjelleren.

Porsgrunn kommune har engasjert TT- Teknikk til å utføre rørinspeksjoner fra utvendig tilkobling til det Kommunale nettet i vegen og inn til sluket i kjelleren. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av TT-Teknikk.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Vi vil bruke telefonvarsling i forbindelse informasjon til beboere både i prosjektering- og utførelsesfasen. For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

På grunn av Coronapandemien vil det ikke bli avholdt informasjonsmøte for beboere.

Spørsmål?

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Kommunalteknikk ved Porsgrunn Kommune

Prosjektleder: Erik Børresen Feldt

Mobil: 900 48 450

E-post: erik.borresen.feldt@porsgrunn.kommune.no


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil
Til toppen