Anleggsarbeid i Eidangergata

Innhold

Rehabilitering og nylegging av vann- og avløpsanlegg i Eidangergata.

Figur 1: Orange linje viser trase for ny vannledning, mens rød linje viser trase for separering av ledningsnettet.

Porsgrunn kommune, ved Kommunalteknikk, er i gang med detaljprosjektering av vann og avløp i deres område.

Prosjektet begrenses i denne omgang til

  • Eidangergata fra Grensegata til Sverresgate

Prosjektet er en del av oppgradering av vann- og avløpsanlegget i bysentrum. Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette gjør vi for å redusere fremmedvann (regnvann) inn til renseanlegget. Dette forbedrer rensekvaliteten i tillegg til å fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Det vil også være fokus på flomveier og lokal overvannshåndtering. Porsgrunn kommune ønsker også å forsterke vanntilførselen og legger ned en ny vannledning i Eidangergata.

Det vil være Bjørn & Øyvind Tveter AS som utfører anleggsarbeidet. Oppstart av prosjektet er medio november 2019.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres. Dette vil det komme nærmere informasjon om senere.

Før anleggsoppstart vil Porsgrunn kommune engasjere takserings-firmaet Nord Taksering AS for registrering av eksisterende bygninger. De som har eiendommer i nærheten av anlegget som blir vurdert for en slik registrering, vil bli kontaktet av nevnte firma i løpet av høsten.

Vi vil også bruke telefonvarsling under anleggsperioden i forbindelse med vannavslag eller andre eventuelle driftsforstyrrelser som følge av arbeidet.  For å sjekke om du er registrert med rett telefonnummer gå til:
www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Ingvild Rydland

Porsgrunn Kommune

Tlf.: 472 44 772

E-post: ingvild.rydland@porsgrunn.kommune.no

Til toppen