Anleggsarbeid Gimlevegen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vann- og avløpsrør i området Vallemyrene, nærmere bestemt Gimlevegen og Gjerpensgate.

Figur 1 Gul strek viser trase for vannledninger som skal skiftes ut. Her blir det tradisjonell graving.
Figur 1 Gul strek viser trase for vannledninger som skal skiftes ut. Her blir det tradisjonell graving.

Framdriftsplan

  • Tilstandsrapporter

Porsgrunn kommune har engasjert Nord Taksering AS v/Marco Gozzy for tilstandsrapporter av private eiendommer langs anleggstraseen. De eiendommene dette vil være aktuelt for vil bli kontaktet av overnevnte firma for avtale for registrering. Dette vil skje i tidsrommet september/oktober. Disse tilstandsrapportene vil også distribueres til de husstandene det gjelder om det er ønskelig.

  • Oppstart anleggsutførelse, oktober 2022
  • Oppdatering 25.11.2022:
    • Porsgrunn kommune er ferdig med taksering av husene langs traseen.
    • Rør for overvann er etablert ved styrt boring i krysset Gimlevegen/Gjerpensgata ned til Lilleelven.
    • Gravearbeid for etablering av nye rør og komgrupper er påbegynt i Gjerpensgata. Her er det planlagt at gravearbeidet skal holde på til og med uke 51. I uke 52 så har entreprenøren ferie.

Bakgrunn for tiltak

Anleggsarbeidet er en del av en overordnet plan for vann- og avløpshåndtering i Porsgrunn kommune. Målet er å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Se mer informasjon om separering av private stikkledninger på Porsgrunn kommune sine sider: https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/avloep/separering-av-private-stikkledninger/

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

For å få bedre oversikt over eventuelle tilkoblinger av overvann på den private spillvannsledningen, kan Porsgrunn kommune TV-kjøre inni den private spillvannsledningen fra innvendig sluk i kjeller og ut til kommunal tilkobling i veien.

Porsgrunn kommune har engasjert TT- Teknikk til å utføre rørinspeksjoner fra sluk eller stakeluke i kjeller og ut til den kommunale ledningen. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av TT-Teknikk.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Praktisk informasjon

Det vil være Tveter&Lund som utfører anleggsarbeidet.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Joakim Nordskog
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 98600707
E-post: joakim.nordskog@porsgrunn.kommune.no

Anleggsleder entreprenør

Kent A Jensen
Tveter&Lund
Mobil nr.: 99308570
E-post: kent@tveter.no

Til toppen