Anleggsarbeid Frednesbakken

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut vann- og avløpsrørene (kloakk) i Frednesbakken. I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann).

Dette anleggsarbeidet er delt inn i 3 parseller:

Parsell 1: Kulltangvegen og nederste del av Frednesbakken Utført

Parsell 2: Øverste del av Frednesbakken og Øvre Frednesveg Utført

Parsell 3: Øyekastvegen Oppstart januar 2020

Entreprenør for gjennomføring av dette prosjektet er Bjørn & Øyvind Tveter AS.

Status anleggsarbeid

 • Rehabilitering av vann- og avløpsrør i Frednesbakken, Utført

 • Utskifting av OV rør fra Sundjordkanalen til Frednesbakken, Utført

 • Asfaltere 1. lag i Kulltangvegen og Frednesbakken, Utført

 • Asfaltere 2. lag og oppussing Kulltangvegen og Frednesbakken, August 2019, Utført

 • Oppgradere gang- og sykkelveg i Kulltangvegen august 2019, Utført

 • Parsell 3, Øyekastvegen, er planlagt utført i 2020

  • Oppstart ved Frednesvegen/Øyekastvegen Uke 3, Utført
  • Krysning Øyekastvegen uføres i løpet av uke 8, Utført
  • Forventet ferdigstillelse av anleggsutførelsen er høsten 2020
  • Rehabilitering av avløpsledning ved Dichmansgate vil bli utført i løpet av september. Dette vil medføre til redusert fremkommelighet og vil bli trafikkregulert og skiltet(se underliggende skisse).

 • Oppgradere vannledningene i Kulltangvegen ved utblokking er planlagt utført i 2020

 

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Prosjektet har derfor fokus på dette, samt veg utforming mht. flomveg.

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Bjørn & Øyvind Tveter AS
Anders B. Andersen
Mobil: 971 84 077
E-post: anders@tveter.no

Henning Jarl Haukedal
Porsgrunn Kommune
Tlf. 924 02 966

 • Parsell 1 merket med sort sterk
 • Parsell 2 merket med rød strek
 • Parsell 3 merket med blå strek
Til toppen