Anleggsarbeid Crøgerlia og Jønholtsvingen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut vann- og avløpsrørene (kloakk) i Crøgerlia og Jønholtsvingen (se underliggende kart). I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann).

Figur 1: Grønn linje viser trase for separering av ledningsnettet via graving, mens gul og svart linje viser planlagt separering med minst mulig graving (No dig).
Figur 1: Grønn linje viser trase for separering av ledningsnettet via graving, mens gul og svart linje viser planlagt separering med minst mulig graving (No dig).

Entreprenør for gjennomføring av dette prosjektet er Bjørn & Øyvind Tveter AS.

Status fremdrift

 • Forprosjekt med konseptutredning
  • Utført
 • Oppstart Prosjektering:
  • Januar 2021 - Utført
 • Oppstart utførelse:
  • Februar/mars 2021 - Utført
 • Status anleggsarbeid:
  • Arbeidet med vann og avløp er i all hovedsak utført. Videre ferdigstillelse av asfaltering samt øvrig oppussing, avsluttes medio mai 2022.

Bakgrunn for tiltak

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. Prosjektet har derfor fokus på dette, samt veg utforming mht. flomveg.

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til:

Bjørn & Øyvind Tveter AS
Anders B. Andersen
Mobil: 971 84 077
E-post: anders@tveter.no

Henning Jarl Haukedal
Porsgrunn Kommune
Tlf. 924 02 966


Ved feil eller observasjoner til forbedring i forbindelse med anleggsarbeide, bruk knappen under:

Varsle om feil

Til toppen