Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan

Alle kommuner skal kartlegge risikobildet. Det vil si å vurdere hvilke hendelser som kan inntreffe, samt analysere sannsynlighet og konsekvens. Dette samles i en Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og denne rapporten behandles i bystyret normalt hvert 4. år.

Siste versjon av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Porsgrunn kommune (pdf) 

Når risikobildet er kartlagt, lages beredskapsplaner på ulike nivåer i kommunen.

Overordnet beredskapsplan-administrativ del (pdf)

Til toppen