Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan

Alle kommuner skal kartlegge risikobildet. Det vil si å vurdere hvilke hendelser som kan inntreffe, samt analysere sannsynlighet og konsekvens. Dette samles i en Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og denne rapporten behandles i bystyret normalt hvert 4. år. Siste versjon finnes her.

Når risikobildet er kartlagt, lages beredskapsplaner på ulike nivåer i kommunen. Her finnes overordnet beredskapsplan-administrativ del.

Til toppen