Arealplan

Innhold

En arealplan bestemmer hvordan arealene innenfor et område kan brukes og hvilken type bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og oftest også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner.

Kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner) er alle ulike typer av arealplaner. Planene er rettslig bindende for bruken av området og må følges.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringsplaner er offentlige planer. Private tiltakshavere kan imidlertid ta initiativ til og detaljregulere områder i tråd med plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Disse planene blir behandlet av kommunen som planmyndighet.

Porsgrunn Bystyre vedtok kommuneplanens arealdel for Porsgrunn kommune, i møte den 13.06.2019, sak 39/19.

  1. Plankart
  2. Bestemmelser og retningslinjer
  3. Planbeskrivelse
  4. Saksprotokoll og saksframlegg

For mer informasjon om

Til toppen