Skal du bygge?

Innhold

Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1.

Dersom tiltaket er søknadspliktig kan det være at du må engasjere et ansvarlig foretak, etter  pbl § 20-3. Du kan som tiltakshaver søke selv dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1.

Om et tiltak er søknadspliktig eller ikke kommer an på hva som skal gjøres, og omfanget av det det som skal gjøres.

Direktoratet for byggekvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du må sende en byggesøknad til kommunen eller ikke. Veilederen finner du her:

http://byggutenasoke.dibk.no/#/

Trenger du mer veiledning?

Kommunens byggesaksavdeling har vakttelefon tirsdag og torsdag fra 12.00 – 15.00. Her kan du få svar på generelle spørsmål om tiltak på din eiendom. Time bestilles ved å ta kontakt med servicesenteret i Porsgrunn kommune på tlf. 35 54 70 00, senest en dag før du ønsker en samtale.  Beskriv kort hva du ønsker svar på og hvilken eiendom det gjelder. Du vil bli ringt opp av en saksbehandler på ett avtalt klokkeslett.

Forhåndskonferanse er en mer formell form for veiledning og er et møte mellom tiltakshaver og kommunens saksbehandler. Møtet gir deg anledning til å gå gjennom og klarlegge ytre rammebetingelser for byggetiltaket med hensyn til offentlige bestemmelser. Forhåndskonferanse bestilles på skjema for anmodning om forhåndskonferanse, som finnes her:

http://www.grenlandssamarbeidet.no/Grenlandsstandarden/#heading-h2-7

For at vi skal kunne gi deg best mulig svar på dine spørsmål, må det sendes inn noe dokumentasjon ved bestilling av forhåndskonferanse. Relevant informasjon fremkommer av skjemaets side 2. Bestilling av forhåndskonferanse sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Forhåndskonferansen blir referatført og det blir opprettet en egen sak i kommunens arkiv.

Hvor finner jeg den informasjonen jeg behøver?

Plan og bygningsloven (pbl) finner du her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#*

Søknadsskjema, forskrifter og veiledninger finner du her: https://dibk.no/

Reguleringsplaner og situasjonskart finner du her:
http://www.grenlandskart.no/geoinnsyn/#?project=Porsgrunn&guid=8764f02d-2cd9&params=1100000&layers=1006&zoom=11&lat=6555763.00&lon=539211.00

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser finner her:
https://www.porsgrunn.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer/arealplan/

Kommunens gebyrregulativ finner du her:
https://www.porsgrunn.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/

Til toppen