Nabovarsel

Innhold

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes.

De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt. For byggetiltak som bare krever at du sender melding til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen, er det du som byggherre (tiltakshaver) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever søknad til kommunen, er det firmaet du engasjerer til å stå for søknadsprosessen (også kalt ansvarlig søker), som sørger for nabovarsel.

Naboene må få beskjed om at eventuelle merknader må være kommet til kommunen (når det gjelder melding) eller til ansvarlig søker (når det gjelder søknad) innen to uker etter at nabovarslet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknad/melding er gjort tilgjengelig.

Kommunen kan frita deg fra varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.

Tiltakshaver (byggherre) eller firma (ansvarlig søker)

Nabovarselet skal inneholde så omfattende opplysninger at naboer eller gjenboere (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Det skal framgå om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Varslingen må være gjennomført før søknaden sendes. Dette kan gjøres på to måter:

  • Naboen kvitterer direkte på varselet og får en kopi
  • Du sender varselet til naboen i rekommandert sending og får en kvittering fra Posten

https://dibk.no/bygge-selv/slik-varsler-du-naboene/

Servicesenteret er behjelpelig med veiledning og utlevering av div. skjemaer knyttet til dette. Ta gjerne kontakt med Servicesenteret.

Besøksadresse: Storgt 153.

Tlf 35 54 70 00.

  • Tegninger
  • Situasjonskart 
  • Andre opplysninger som kan berøre naboens/gjenboerens interesser
Til toppen