Rådmannens stab

Innhold

Rådmannens stab ligger organisatorisk til kommunalområde Organisasjon og utvikling. Den består av formannskapssekretær, kommunikasjonsrådgiver og barnehagemyndigheten.

Rådgiverne i rådmannens stab har som hovedoppgave å støtte rådmannen og rådmannens ledergruppe.

Formannskapssekretær dekker sekretariatsfunksjonene for alle kommunens folkevalgte organer og bistår ordføreren, utvalgslederne, rådmannen og kommunalsjefene i arbeidet med de folkevalgte organene. Politisk sekretariat bidrar med saksbehandling og tilrettelegging av saker som faller direkte inn under rådmannen eller ordføreren. Øvrig saksbehandling skjer i de virksomhetene og fagavdelingene som har ansvar for saksfeltet.

Kontaktperson: Hilde Bjørntvedt

Kommunikasjonsrådgiver er rådgiver i kommunikasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker råd og bistand i saker som har med media å gjøre. Rådgiveren har også ansvaret for pressemeldinger, herunder utvikle og vedlikeholde informasjonsflyt mot presse og innbyggere. Bidra med kommunikasjonskompetanse inn i ulike prosjekter, samt profilering, informasjonsformidling og omdømmebygging av Porsgrunn kommune internt og eksternt. 

Kontaktperson: Hege Schjøth Øverås

Barnehagemyndigheten gir veiledning og sørger for at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Rådgiveren fatter vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter. Den fatter også vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §§§ 35, 37 og 38.

Den kan også gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter.

Barnehagemyndigheten er private barnehagers kontakt inn mot kommunens administrasjon.

Kontaktperson: Anne Meyer

Til toppen