Rådmannens stab

Innhold

Rådmannens stab ligger organisatorisk til kommunalområde Administrasjon og støtte, og består av utvikling og næring, rådgivere, formannskapssekretær, kommunikasjonsrådgiver, samt kommuneadvokaten.

Rådgiverne i rådmannens stab har som hovedoppgave å støtte rådmannen og rådmannens ledergruppe.

Formannskapssekretær dekker sekretariatsfunksjonene for alle kommunens folkevalgte organer og bistår ordføreren, utvalgslederne, rådmannen og kommunalsjefene i arbeidet med de folkevalgte organene. Politisk sekretariat bidrar med saksbehandling og tilrettelegging av saker som faller direkte inn under rådmannen eller ordføreren. Øvrig saksbehandling skjer i de virksomhetene og fagavdelingene som har ansvar for saksfeltet.

Kommunikasjonsrådgiver er rådgiver i kommunikasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker råd og bistand i saker som har med media å gjøre. Rådgiveren har også ansvaret for pressemeldinger, herunder utvikle og vedlikeholde informasjonsflyt mot presse og innbyggere. Bidra med kommunikasjonskompetanse inn i ulike prosjekter, samt profilering, informasjonsformidling og omdømmebygging av Porsgrunn kommune internt og eksternt. 

Kommuneadvokatens kontor gir juridisk bistand og advokattjenester til kommunens ledelse. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger. Rådmannen har delegert til kommuneadvokaten å saksbehandle og legge fram saker for klagenemnda. Kontoret prosederer kommunens saker for domstolene og fylkesnemnda i sosiale og barnevernssaker. Flere av kommunens virksomheter har egne medarbeidere med juridisk kompetanse, med tanke på juridiske vurderinger innenfor de enkelte fagområdene.

Fagområdet for næring og utvikling har som hovedoppgave å støtte rådmannen på næring og utviklingsarbeid.

Til toppen