'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kunngjøring om godkjent reguleringsplan for Bassebo steinbrudd

Godkjennelse av reguleringsplan (detaljregulering) for Bassebo steinbrudd

BasseboBystyret vedtok i møte 13.06.2013, sak 58/13, forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Bassebo steinbrudd med tilhørende konsekvensutredning.

Den godkjente reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse (lagt inn i saksframlegget), risiko- og sårbarhetsanalyser samt den tilhørende konsekvensutredning. Av saksframleggene ved planforslagets 1. gangs behandling og ved  sluttbehandlingen framgår bl.a. hvilke uttalelser som er innkommet under planprosessen og hvilke vurderinger som er gjort av disse innkomne uttalelsene.

Sentrale saksdokumenter

Vedlegg 0a. Bystyrets reguleringsplanvedtak, inkl. saksframlegg, møte 13.06.13, sak 58-13.pdf
Vedlegg 0b. Vedtatt reg. plan, plankart.pdf
Vedlegg 0c. Vedtatte reguleringsbestemmelser 13.06.13, Bystyresak 58-13.pdf
Vedlegg 1a. Dokumentlister, dat. 22.11.12.pdf
Vedlegg 1b.Sakssammendrag, dat. 24.05.13 sak 12-04101.pdf
Vedlegg 2. Oversiktskart. dat. 22.11.12.pdf
Vedlegg 3. Plankart forslag til reguleringsplan, dat. 21.11.12.pdf
Vedlegg 4. reguleringsbestemmer,dat. 21.11.12.pdf
Vedlegg 5a. Saksprotokoll PKT-sak 70-12.pdf
Vedlegg 5b. Saksframlegg inkl. planbeskrivelse i PKT-sak 70-12.pdf
Vedlegg 6. Konsekvensutredning dat.21.11.12.pdf
Vedlegg 7. Konsekvensutredning naturmiljø, dat. 15.05.10.pdf
Vedlegg 8. Illustrasjonsplan, dat. 05.05.12.pdf
Vedlegg 9. Illustrasjon, snitt gjennom uttaksområdet, dat. 28.02.12.pdf
Vedlegg 10. Kommunens fastsetting av planprogram, protokoll i PKT- sak 55-11.pdf
Vedlegg 11.Støyrapport 14.03.11.pdf
Vedlegg 12. Utsnitt av kommuneplanens arealdel.pdf
Vedlegg 13. Fylkesmannens skriv dat. 08.03.13 med innsigelse.pdf
Vedlegg 14. Kommunenes skriv, dat. 14.05.13, med forslag til planendring for å imøtekomme innsigelse.pdf
Vedlegg 15. Fylkesmannen skriv dat. 24.05.13 der innsigelsen trekkes.pdf
Vedlegg 16. Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn.pdf


Planområdet er ca. 215 daa. Området ligger i østlige del av eiendommen Bassebo, gnr 23/bnr 1 i Langangen, nærmere bestemt øst for Langevannet og Mørjevegen  (Fv 60), og nær fylkesgrensa mot Vestfold.  Planområdet innbefatter driftsveg fra Fv 60 som delvis i vest grenser mot gnr 23/bnr 2 sin utmark. For øvrig grenser planområdet til gnr 23/bnr 1 sin utmark.
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et steinbrudd for uttak av larvikitt. 

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eventuell klage skal først fremmes, fortrinnsvis elektronisk, for Utvalg for plan og kommunalteknikk eller sendes skriftlig til Porsgrunn kommune, Virksomhet for byutvikling,  Pb 128, 3901 Porsgrunn, eller som epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, innen 02.08.2013.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut