'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til reguleringsplan for fv 32 Gimlevegen - Augestadvegen

Forslag til reguleringsplan for fv 32 Gimlevegen - Augestadvegen, med tilhørende konsekvensutredning, legges fram for politisk 1.gangs behandling 18.09.12

Gimlevegen - AugestadvegenByutvikling vil orientere om at Fylkeskommunens forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Fv 32 Gimlevegen  - Augestadvegen, inkl. konsekvensutredning, legges fram for politisk 1. gangs behandling på utvalg for plan og kommunalteknikk sitt møte 18.09.12. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bedre framkommelighet for kollektivtrafikken, myke trafikanter og næringstransporten på fv. 32 gjennom Porsgrunn. Den trafikkfarlige jernbanekryssingen i Lilleelvgata skal fjernes samtidig som de trafikale problemene knyttet til køkjøring på fv 32 gjennom Porsgrunn skal bedres.

Fylkeskommunens forslag omfatter to vegalternativ, alternativene  3A og  3B, begge alternativene ligger på østsiden av jernbanelinja. Hovedforskjellen mellom  alternativene er at i alt. 3A er ny Fv 32 lagt i dagen (m/støyskjermer), mens i alt. 3B er vegen på en strekning lagt i en kulvert/tunnel. I alt. 3A er det  lagt inn en bilvegavkjøring fra ny Fv 32 via en rundkjøring ved Dr. Munks gate. Alt. 3B har ingen bilvegavkjøring på strekningen, men her er lagt inn en ny samleveg sørfra Gimlevegen via ei ny bru over Lilleelva opp til Leirkupgata.

I perioden med høring/offentlig ettersyn av reguleringsplanforslaget vil kommunen arrangere et orienteringsmøte om planforslaget. Tidspunkt for dette møtet vil bli kunngjort i kommunens fellesannonse.

Saksframlegg-innstilling i PKT-sak 49-12.pdf
Vedlegg 1, oversiktskart.pdf
Vedlegg 2, reg.plan alt 3A.pdf
Vedlegg 3, reg.bestemmelser alt 3A.pdf
Vedlegg 4, ROS-analyse alt. 3A.pdf
Vedlegg 5. reg.plankart alt. 3B.pdf
Vedlegg 6, Reg.best. alt 3B.pdf
Vedlegg 7, ROS-analyse alt. 3B.pdf
Vedlegg 8, utvidelse av planomr..pdf
Vedlegg 9, Støyberegninger dat. 16.08.12..pdf
Vedlegg 10, Vegvesenets anbefaling, dat. 06.08.12.pdf
Vedlegg 11, Vurdering av halvt nedsenket kulert.pdf
Vedlegg 12 Fylkesutvalets sak 63-12.pdf
Vedlegg 13, plan for oppheving.pdf
Vedlegg 14, skisse del av alt 3B2.pdf
Vedlegg 15, Foreslått turstitrasé.pdf
Vedlegg 16, konsekvensutredning.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut