'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Forslag til detaljreguleringsplan for Dalen næringsområde – offentlig ettersyn

Porsgrunn kommune ved Utvalg for plan og kommunalteknikk vedtok i møte 24.11.2015, i sak 46/15, å legge ut privat forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) for Dalen næringsområde ut på offentlig ettersyn i perioden 27.11.2015 – 15.01.2016.

Kalksteinen som i dag blir benyttet til produksjon av sement ved Norcem sementfabrikk i Brevik hentes fra gruvene under Eidangerfjorden og fra Bjørntvedtbruddet.  Noe kalkstein blir også skipet fra Verdalen.

Tilgjengelige kalksteinsressursene i Brevik og Porsgrunn er begrenset, og om noen år blir Norcem avhengig av å øke andelen kalkstein fra Verdalen for å opprettholde produksjonen.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt produksjon av sement ved fabrikkanlegget i Brevik og å opprettholde flest mulig arbeidsplasser.

Norcem arbeider med et forskningsprosjekt hvor målsettingen er å redusere CO2-utslippet gjennom nye teknologiske løsninger.  Hvis man lykkes i dette arbeidet vil det kunne bli aktuelt å bygge et CO2-fangstanlegg på fabrikkområdet.  Reguleringsforslaget legger også til rette for å etablere et slikt anlegg.
Planforslaget er i samsvar med arealdelen til kommuneplanen som viser industriformål på nesten hele området.  En mindre del av planområdet er vist som havneområde.

Reguleringsplanforslaget kan sees på Porsgrunn kommunes hjemmeside under Lokalpolitikk/ Høringer eller på Porsgrunn Kommune Servicesenter, Storgata 153. Mulige merknader/uttalelser sendes til Byutvikling, fortrinnsvis på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til:


Byutvikling, Postboks 128,
3901 Porsgrunn

innen 15.01.2016.

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til saksbehandler på byutvikling:
Einar Barosen, tlf: 35 54 74 27


2. Saksframlegg 1.gangs behandling.pdf
3. Oversiktsbilde med planavgrensning.pdf 445291_1_1.pdf
4. Plankart,dat.28.10.15.pdf 446205_1_1.pdf
5. Reguleringsbestemmelser, dat.28102015.pdf 445294_1_1.pdf
6. Illustrasjoner av hall.pdf 445295_1_1.pdf
7. Konsekvensutredning, dat. 09092015.pdf 445301_1_1.pdf
8. Trafikkanlyse 0 20102015- 445452_1_1.pdf
9. Støyutredning-rha002r_temarapport støy Alt0 og 0_r2- 445453_1_1.pdf
10. Støyutredning Vedlegg 1-6 Alt0-0_r2.pdf 445454_1_1.pdf
11. Sikkerhet og terrorberedskap ISPS_0_04AUG2015.pdf 445455_1_1.pdf
12. ROS-analyse Sjø_ 0_04AUG2015.pdf 445456_1_1.pdf
13. Nautisk sikkerhet _0_04AUG2015.pdf 445457_1_1.pdf
14. Naturtilstanden i Dalsbukta 0_04AUG2015.pdf 445458_1_1.pdf
15. Bruk av naturmiljø i sjø_0_04AUG2015.pdf 445460_1_1.pdf
16. Geotekniske rapport.pdf
17-03807-57 1. Sakssammendrag (dokumentliste), sak 14-03807.pdf 445290_1_1.pdf
18. Landskapsanalyse 0 -22102015.pdf
19. Utslipp til reisipient - sjøverts aktivitet_0_04AUG2015.pdf 445463_1_1.pdf
20. Delutredning propelloppvirvling 0_04AUG2015_.pdf
21. Sammendrag høringsuttalelser endret planavgrensning.pdf 445466_1_1.pdf
22. Dokumentliste.pdf

23. Planbeskrivelse Dalen næringsområde-29102015 445077_1_1.pdf
24. Utslipp til luft-150529 RAPPORT BREVIK LUFT NORCEM trykk-kvalitet 445124_1_1.pdf
25. ROS-analyse land 445128_1_1.pdf
26. Naturmangfold på land-Biofokusrapport2014-33.pdf
27. Arkeologiske registreringer Telemark Fylkeskommune -ark reg-27072014.pdf


 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut